Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Aspekty vývojové psychologie v teorii a konceptech transakční analýzy
Cílem textu je poukázat na přítomnost myšlenek vývojové psychologie v konceptech a teoriích transakční analýzy, která obvykle nebývá považována za ucelený psychologický systém. Autoři představují některé koncepty transakční analýzy, poukazují na to, jak, v jakých souvislostech a s pomocí jakého pojmového aparátu je v těchto konceptech chápán vývoj člověka a hledají podobnosti a kompatibilitu s tradiční vývojovou psychologií.
Klíčová slova: vývojová psychologie, transakční analýza, komparace
Nora Titman Staňková, Martin Titman, Lenka Šulová (2016). Aspekty vývojové psychologie v teorii a konceptech transakční analýzy . Československá psychologie, 60(6), 597-608.

The aspects of developmental psychology in theories and concepts of Transactional Analysis
The aim of the text is to point out to the presence of developmental psychology ideas in concepts and theories of Transactional Analysis, which is not generally considered to be a complex psychological system. Authors are introducing some of the Transactional Analysis concepts as well as pointing out how, in which context and with help of which conceptual apparatus human development is included in those concepts. They are also seeking for similarities and compatibility of Transactional Analysis concepts
Keywords: developmental psychology, Transactional Analysis, comparison