Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Rodové rozdiely v prežívaní nezamestnanosti: prehľadová štúdia
Autorka sa v štúdii pokúsila poskytnúť prehľad súčasného výskumu v problematike rodových rozdielov v prežívaní nezamestnanosti. Zamerala sa na následky straty práce, rodové rozdiely v súvislosti so záväzkom k práci, platenú a neplatenú prácu ako aj na copingové stratégie mužov a žien. Hoci viaceré štúdie podporili predpoklad, že ženy trpia nezamestnanosťou menej než muži, iné štúdie tieto závery spochybňujú. Autorka sa domnieva, že tieto rozdiely možno vysvetliť na základe odlišného kultúrneho kontextu a konceptu rodových presvedčení, ktorý rodové rozdiely vysvetľuje z perspektívy štrukturálne odlišných pozícií mužov a žien v rámci rodiny, pracovného trhu a v spoločnosti. Záverom autorkinej analýzy je, že rodové presvedčenia ovplyvňujú to, nakoľko sa muži a ženy angažujú v platenej a neplatenej práci a do istej miery vysvetľujú rozdiely v prežívaní nezamestnanosti u mužov a žien.
Klíčová slova: nezamestnanosť, mentálne zdravie, rodové rozdiely, zvládanie
Anna Šestáková (2016). Rodové rozdiely v prežívaní nezamestnanosti: prehľadová štúdia. Československá psychologie, 60(6), 622-636.

Gender differences in response to unemployment: literature review
This study gives an overview of contemporary knowledge concerning the impact of gender on the experience of unemployment. The author pays special attention to the impact of job loss, gender differences in the employment commitment, paid and unpaid work, and coping strategies of unemployed men and women. Substantial number of studies seem to support the idea that women suffer less from the unemployment experience than men. Others indicate that women miss employment just as men do. The divergent findings seem to fit different contexts. The study also discusses the importance of gender beliefs concept. It suggests that gender differences are related to different positions and roles that are available for men and women in society, work and family. The overall conclusion is that gender beliefs have an impact on the degree to which women and men involve themselves in paid and unpaid work and they explain to some extent the differences in the experience of unemployment.
Keywords: unemployment, mental health, gender differences, coping