Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Velkoměsto a výkony v neuropsychologických testech u starších osob
Cíle. Kognitivní výkony u starších osob často souvisí s věkem a vzděláním. Cílem studie bylo zjistit, zda u starších osob může bydliště v Praze (jediné město s počtem obyvatel nad 1 milion a nejvyšší hustotou zalidnění) souviset s výkony v neuropsychologických testech.
Soubor. Soubor vycházel z dat Národní normativní studie kognitivních determinant zdravého stárnutí a zahrnoval 84 osob, které jako své bydliště uvedly Prahu, a 84 osob, jejichž bydliště se nachází mimo Prahu a okolí. Skupiny byly vytvořeny metodou párování na základě věku, pohlaví a dosaženého vzdělání (věk 60–92 let, 39 % mužů, 34,5 % s nižším vzděláním bez maturity).
Analýza a výsledky. Analýzy byly provedeny pomocí Wilcoxonova-Whiteova testu a pomocí síly efektu r. Statisticky významný rozdíl (p < 0,0029) se objevil pouze u testů, u kterých je měřen čas a většinou patří mezi metody, které se užívají k měření exekutivních funkcí: Pražského Stroopova testu (ve všech 3 subtestech), Testu cesty A i B a Kategorické verbální fluence – zvířata. U ostatních sledovaných metod včetně screeningových nástrojů MoCA a MMSE se neobjevil žádný rozdíl mezi sledovanými skupinami. Síla efektu byla u všech sledovaných proměnných slabá (r ≤ 0,29). Tyto výsledky naznačují směr důkladnějších analýz souvislosti životního stylu v různých typech prostředí a výkonů v neuropsychologických testech. U neuropsychologických normativních a validizačních studií by se při volbě kritérií pro skladbu souboru v některých případech mohlo zvažovat zařazení osob z různých regionů. Efekt životního stylu daného bydlištěm by měl být nejprve důkladněji prozkoumán.
Omezení. Nejpodstatnějším omezením studie je nedostupnost údajů o převažujícím místě bydliště během života účastníků, či převažujícím typu zaměstnání a dalších informací souvisejících s jejich životním stylem, a tedy určité zjednodušení při zařazení do skupin. Přesto zjištěný trend zasluhuje v budoucích studiích bližší pozornost.
Klíčová slova: stárnutí, kognice, region, interindividuální rozdíly, životní styl
Karolína Horáková, Lucie Vidovićová, Hana Štěpánková (2016). Velkoměsto a výkony v neuropsychologických testech u starších osob. Československá psychologie, 60(6), 637-646.

Urban residence and neuropsychological performance in older persons
Goals. Cognitive performance in older persons is often related to age and education. The goal of the study was to find whether living in Prague (the only city with over 1 million inhabitants and the most densely populated city in the Czech Republic), may be related to performance in neuropsychological tests in older persons.
Sample. The sample was obtained from the National Normative Study of Cognitive Determinants of Healthy Aging. It included 84 persons living in Prague and 84 pair-matched persons living in other regions than Prague or Central Bohemia. The groups were matched for age, gender, and education (age 60–92 years, 39 % men, 34,5% lower education).
Analysis and results. Wilcoxon-White test and effect size were used to analyze the data. Statistically significant differences (p<0,0029) were found only in tests usually used as tests of executive functions with time being the measured outcome: Prague Stroop test (all three subtests), Trail Making Test A and B, and Category verbal fluency – Animals. Other methods including cognitive screening tests MoCA and MMSE did not show significantly different performance in the groups. Effect size was small in all variables (r≤0,29). The results show possible direction of more thorough analyses of relations of habitat lifestyle and cognition. Selection of persons for normative and validation samples in neuropsychology may reflect in some cases the possible effect of region. This effect still needs to be clarified.
Limitations. The study was based only on present place of residence; no data on prevailing life-long residence, work position nor other information related to lifestyle were available. This could lead to simplifications; the tendency still deserves the further investigation.
Keywords: aging, cognition, region, interindividual differences, lifestyle