Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Reyova-Osterriethova komplexní figura ve vztahu k rozumovému nadání a úrovni matematických schopností u dětí z třetích až pátých ročníků základních škol
Cíle. Cílem studie bylo prozkoumat vliv rozumového nadání a úrovně matematických schopností na kvantitativní a kvalitativní skóry Reyovy- Osterriethovy komplexní figury (ROKF). Vedlejším cílem bylo porovnat dva využité skórovací systémy pro ROKF.
Výzkumný soubor a metoda. Data byla získána na souboru 156 žáků (71 dívek a 85 chlapců) z třetích až pátých ročníků základních škol, z nichž 49 dětí bylo před započetím výzkumu diagnostikováno jako rozumově nadaných. Všem byl zadán Test pro identifikaci nadaných žáků v matematice (TIM) a Reyova-Osterriethova komplexní figura – kopie, okamžitá reprodukce zpaměti a oddálená reprodukce zpaměti po 15 minutách, přičemž postup kresby byl vždy zaznamenáván na videokameru.
Statistická analýza. Pro zjištění vlivu rozumového a matematického nadání na skóry ROKF byla použita lineární a ordinální logistická regrese v závislosti na typu závislé proměnné – kvantitativní či kvalitativní skóry ROKF. V modelech byl kontrolován vliv věku a specifických poruch učení.
Výsledky. Rozumové nadání i úroveň matematických schopností středně silně souvisely s kvantitativními skóry ROKF. Na základě těchto výsledků autoři doporučují při použití ROKF brát ohled na souvislost příslušných skórů s inteligencí. Naopak nedoporučují používat ROKF k diagnostice rozumového či matematického nadání vzhledem k malému vysvětlenému rozptylu.
Limity studie. Mezi limity studie patří málo jasná obsahová validita Testu pro identifikaci nadání v matematice a vysoký výskyt dětí s dvojí výjimečností ve výzkumném souboru.
Klíčová slova: Rey-Osterrieth complex figure, intellectual giftedness, mathematical abilities, specific learning disabilities
Veronika Krčová, Šárka Portešová, Hynek Cígler (2017). Reyova-Osterriethova komplexní figura ve vztahu k rozumovému nadání a úrovni matematických schopností u dětí z třetích až pátých ročníků základních škol. Československá psychologie, 61(1), 3-15.

Rey-Osterrieth Complex Figure in relation to intellectual giftedness and level of mathematical abilities in children of the third to fifth grades of elementary school
Objectives. The aims of the present study were to (a) examine the effect of intellectual giftedness and the level of mathematical abilities on the Rey-Osterrieth Complex Figure (ROCF) and (b) compare two scoring systems used for ROCF.
Sample and setting. The participants were 156 children (71 girls and 85 boys) of the third to fifth grades in elementary school, 49 of whom had been diagnosed as intellectually gifted before the research had started. Participants completed the Test for Identifications of Mathematical Giftedness (TIM) and copy, immediate recall and 15-minute delayed recall trials of the Rey- Osterrieth Complex Figure; the drawing procedure was constantly video recorded.
Statistical analysis. Multiple linear regression and ordinal logistic regression were used to examine the effect of intellectual and mathematical giftedness on the ROCF scores depending on the type of the dependent variable – quantitative or qualitative ROCF scores. The effect of age and specific learning disabilities were analysed by regression analysis.
Results. Intellectual giftedness and the level of mathematical abilities were moderately correlated with quantitative ROKF scores. According to these results, the authors recommend taking into account the intelligence effect while using the ROCF. On the other hand, they do not recommend using ROCF for diagnostics of intellectual and mathematical giftedness due to the small explained variances.
Keywords: Reyova-Osterriethova komplexní figura, intelektuální nadání, matematické schopnosti, specifické poruchy učení