Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Subjektívne príčiny a psychologické dôsledky chudoby: prehľadová štúdia
Psychologický výskum chudoby je na Slovensku mimo hlavný prúd vedeckého záujmu. V celosvetovom meradle je psychologickému výskumu chudoby venovaná významná pozornosť, a to najmä z aspektu jej subjektívnych príčin a psychologických dôsledkov. Príspevok analyzuje aktuálne vedecké štúdie a na základe tejto analýzy v záveroch formuluje návrhy troch potenciálnych oblastí výskumu chudoby na Slovensku: 1) Zistiť, aké sú príčiny chudoby vybraných skupín obyvateľstva, a ktoré z týchto príčin možno považovať za subjektívne príčiny. Je navrhované, aby chudoba bola analyzovaná ako premenná polydeterminovanej povahy, a preto je žiaduce zahrnúť do výskumu subjektívne a objektívne činitele. 2) Zistiť, aké psychologické dôsledky má chudoba na vybrané skupiny obyvateľov. Ako vhodný sa javí byť viacúrovňový výskum – prihliadať na dopady chudoby na odlišné vekové skupiny a rozlišovať medzi bezprostredne pôsobiacimi činiteľmi a mediatormi. 3) Tretím odporúčaním je overiť, v akom vzťahu sú psychologické dôsledky chudoby k zotrvávaniu v chudobe. Je predpokladané, že existuje dvojitý psychologický efekt chudoby – negatívny dopad prežívania chudoby na afektívnu stránku prežívania pôsobí na behaviorálny prejav v podobe zotrvávanie v chudobe. Tento efekt nebol zatiaľ dostatočne preskúmaný ani výskumne potvrdený.
Klíčová slova: chudoba, subjektívne príčiny chudoby, psychologické dôsledky chudoby, pretrvávanie chudoby
Josef Džuka, Peter Babinčák, Monika Kačmárová, Gabriela Mikulášková, Marcel Martončik (2017). Subjektívne príčiny a psychologické dôsledky chudoby: prehľadová štúdia. Československá psychologie, 61(1), 58-67.

Subjective causes and psychological consequences of poverty: an overview
Psychological research on poverty stands aside from the mainstream Slovak research interests. However, on a global scale, psychological research on poverty enjoys significant attention, especially when it comes to its subjective reasons and psychological consequences. The paper analyzes current research studies and formulates proposals for three potential areas of poverty research in Slovakia: 1) Finding out what are the causes of poverty in selected population groups and which of them can be considered as its subjective reasons. It is proposed that poverty has been analyzed as a variable of a multi-determinate nature, and so it is desirable to include subjective and objective factors in the research into it. 2) Finding out what are the psychological consequences of poverty for the selected groups of people. A multilevel research appears to be appropriate, i.e. one which takes into account the impact of poverty on different age groups and which distinguishes between immediately-acting factors and mediators. 3) The third recommendation is checking the type of relationships between psychological consequences of poverty and persistence in poverty. It is assumed that there is a double psychological effect of poverty: the negative impact of poverty on the affective aspect of its experiencing has a consequence in the form of persistence in poverty. This effect has not yet been sufficiently investigated and confirmed by research.
Keywords: poverty, subjective causes of poverty, psychological consequences of poverty, persistence of poverty