Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
IT zamestnanci na Slovensku a nové formy práce: dopad na pracovno-rodinné hranice a pracovno-rodinnú rovnováhu
Zavedenie nových foriem práce vo veľkej miere zmenilo charakter práce a následne viedlo k zásadným zmenám v rodinnom prostredí. Táto kvalitatívna štúdia si kladie za cieľ odpovedať na dve otázky: Akým spôsobom nové formy práce vplývajú na rovnováhu medzi prácou a rodinou vo fyzickej, časovej a psychickej rovine? Aké výhody a nevýhody nových foriem práce sú vnímané samotnými zamestnancami? Tri skupiny IT zamestnancov (spolu 23; 14 mužov a 9 žien) sa zúčastnili 3 stretnutí. Celkovo bolo uskutočnených 9 štruktúrovaných rozhovorov formou fokusových skupín so zvukovým záznamom, ktoré boli následne prepísané formou čistého prepisu. Údaje boli analyzované sémantickou obsahovou analýzou. Participanti boli v diskusii usmerňovaní, aby sa vyjadrovali k novým formám práce, s ktorými majú osobnú skúsenosť: práca z domu (telehomework) a práca v inej časovej zóne (US working hours). Výsledky poukazujú na to, že nové formy práce vedú k stieraniu všetkých troch typov hraníc medzi prácou a rodinou. Navyše bolo ukázané, že nové formy práce posilňujú myšlienkové prekračovanie hraníc medzi doménami. Boli analyzované výhody a nevýhody nových foriem práce a výsledky naznačili, že výhody práce z domu boli v prevahe nad nevýhodami. Štúdia prináša niekoľko teoretických aj praktických vkladov do teórie hraníc medzi prácou a rodinou. V rovine teoretickej sa zistilo, že nové formy práce prispievajú k narúšaniu fyzických, časových aj psychických hraníc, tak ako ich definovala Clark (2000). V praktickej rovine táto štúdia poukazuje na prítomnosť výhod aj nevýhod nových foriem práce z pohľadu zamestnancov. V závere štúdie je zdôraznené, že získané poznatky by mali byť brané do úvahy zamestnávateľmi, špecialistami z oddelení ľudských zdrojov aj samotnými zamestnancami v prípade zavádzania nových foriem práce. Obsah kategórií analyzovaných výhod a nevýhod práce z domu a práce v inej časovej zóne poukazuje na význam organizačnej aj rodinnej opory pre prínosné využívanie nových foriem práce.
Klíčová slova: nové formy práce, práca z domu, práca podľa U.S. časového pásma, pracovno-rodinná rovnováha
Denisa Fedáková, Lucia Ištoňová (2017). IT zamestnanci na Slovensku a nové formy práce: dopad na pracovno-rodinné hranice a pracovno-rodinnú rovnováhu . Československá psychologie, 61(1), 68-83.

Slovak it-employees and new ways of working: impact on work-family borders and work-family balance
The introduction of new ways of working (NWW) has dramatically changed the nature of work and has led to fundamental changes in how families function. This qualitative study aims to answer two questions: How do NWW affect the work-family balance on a physical, temporal and psychological level from an employee’s perspective? What are the perceived advantages and disadvantages of NWW in the work-family context from an employee’s perspective? Three groups consisting of 23 IT employees (14 men and 9 women) were studied over the course of three sessions. The 9 focus group-structured interviews were audio-recorded and the discussions were transcribed in intelligent/clean verbatim. The transcribed data were analysed using semantical content analysis. The participants were asked to discuss two forms of NWW of which they had had occasional experience: telehomework (THW) and shifts using US working hours (USWH). The results suggest that NWW have contributed to a blurring of all three types of borders between work and family. Moreover, it seems that NWW have intensified the presence of boundary-spanning thoughts. The advantages and disadvantages of NWW were also discussed by participants, and, in general, the advantages of THW were found to outnumber the disadvantages. This study makes several important theoretical and practical contributions to the study of work-family border theory. On a theoretical level the research confirms that NWW contributed to disruption in the physical, temporal and psychological borders defined by Clark (2000). On a practical level this study provides evidence that NWW can be both advantageous and disadvantageous for employees, and therefore employers, HR specialists and employees themselves should be aware of the effect on work-family balance when considering the adoption of THW or USWH. According to the advantages and disadvantages listed by the participants, it seems that organizational and family support is crucial for the successful implementation of NWW.
Keywords: new ways of working, telehomework, US working hours, work-family balance