Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Psychometrické vlastnosti české verze Osobnostního inventáře pro DSM-5: vnitřní konzistence, validita a rozlišovací schopnost nástroje
Cíle. V Alternativním DSM-5 modelu pro poruchy osobnosti je diagnóza specifických poruch osobnosti stanovena na základě posouzení dimenzionálních osobnostních rysů sdružených do 25 aspektů „nižšího řádu“ a 5 oblastí „vyššího řádu“. K posouzení je používán Osobnostní inventář pro DSM-5 (PID-5). Cílem studie bylo ověřit psychometrické vlastnosti (vnitřní konzistenci, validitu a rozlišovací schopnost) PID-5.
Soubor a metoda. Souboru dobrovolníků z běžné populace (n = 351) a klinickému souboru psychiatrických pacientů (n = 143) byl PID-5 administrován skupinově a individuálně formou tužka-papír a prostřednictvím online sběru dat. 33 respondentů vyplnilo dotazník dvakrát pro ověření test-retestové reliability.
Hypotézy. Bude prokázána vnitřní konzistence oblastí PID-5, jejich stabilita v čase a konvergentní validita. Dále budou prokázány signifikantní rozdíly u jednotlivých oblastí nástroje mezi oběma soubory.
Statistické analýzy. Data byla analyzována pomocí paralelní analýzy, Pearsonova korelačního koeficientu, t-testů a ROC analýzy.
Výsledky. Výsledky studie prokázaly výbornou vnitřní konzistenci i uspokojivou reliabilitu oblastí PID-5 v čase. Jednodimenzionální struktura nástroje se potvrdila pro 22 z 25 aspektů. Konvergentní validitu potvrdily signifikantní korelace aspektů všech pěti sledovaných oblastí v rozmezí r od 0,53 do 0,65 pro soubor z běžné populace a r od 0,43 do 0,66 pro klinický soubor. U čtyř z pěti sledovaných oblastí byly prokázány významné rozdíly v testových skórech mezi oběma soubory. Absolutní hodnota síly efektu d v rámci 95% CI se pohybovala od 0,74 do 1,34 a svědčí o dobré rozlišovací schopnosti metody.
Limity studie. Rozdílné formy administrace dotazníků, převaha studentů v souboru z běžné populace a rozdílné časové rozestupy mezi testem a retestem.
Klíčová slova: poruchy osobnosti, diagnostika, DSM-5, PID-5
Karel D. Riegel, Marek Preiss, Albert Kšiňan, Jiří Michalec, Dita Šamánková, Pavel Harsa (2017). Psychometrické vlastnosti české verze Osobnostního inventáře pro DSM-5: vnitřní konzistence, validita a rozlišovací schopnost nástroje. Československá psychologie, 61(2), 128-143.

Psychometric properties of the Czech version of the Personality Inventory for DSM-5: internal consistency, validity and discrimination capacity of the measure
Objectives. In the Alternative DSM-5 Model for Personality Disorders, the diagnosis of specific personality disorders is obtained through Personality Inventory for DSM-5 (PID-5) assessment of dimensional personality traits associated in 25 “lower order” facets and 5 “higher order” domains. The aim of the study was to test PID-5 psychometric properties (internal consistency, validity and discrimination capacity).
Participants and setting. PID-5 was administered to a community volunteers sample (n = 351) and a clinical sample of psychiatric patients (n = 143) individually and in a group setting using pen-paper method and online data collection. 33 respondents completed the inventory twice to check test-retest reliability.
Hypotheses. Evidence will be found to support internal consistency and convergent validity of the PID-5 personality trait domains, as well as their stability in time. Moreover, significant mean-level differences will be found between the two samples.
Statistical analyses. The data were analyzed with parallel analysis, Pearson’s correlation coefficient, t-tests, and ROC analysis.
Results. The study results confirmed excellent internal consistency and satisfactory reliability of all five PID-5 domains in time. Unidimensional structure of the measure was confirmed for 22 of 25 facets. Significant correlations of all trait facets of the tested domains (r = 0.53 – 0.65 for the community sample, and r = 0.43 – 0.66 for the clinical sample) confirmed convergent validity. Significant differences between the two samples in the test scores of four of the five tested domains (absolute value of effect size d = 0.74 – 1.34 within 95% CI) show good discrimination capacity of the method.
Study limitations. Two different forms of administration; prevalence of students in the community sample; different test-retest time periods.
Keywords: personality disorders, diagnostics, DSM-5, PID-5