Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Úvahy
Cnosti - faktorové vlastnosti - systémové regulátory
Príslušný sled výrazov vyjadruje historické dominanty hodnotenia človeka jako osobnosti. Cnosti (v psychológii takmer opomínané) sa tu vymedzujú jako mravné principy internalizované osobnosťou, ktoré vo veľkom diapazóne upravujú (regulujú) vzťah jednotlivca k sebe, druhým, duchovným hodnotam, transcendentnu; zjednodušene, sú to osvedčené hodnoty vývoja humanizmu osvojene jednotlivcom. Psychológom netreba vysvetlovať čo sú to faktorové vlastnosti; v príspevku sa to ilustruje staršou i novšou (1997) teóriou osobnosti R. B. Cattella, ako aj súčasnými (90. roky) koncepciami "Big Five". Systémovými regulátormi autor chápe nielen istú integráciu cností a faktorových, hoci aj robustných vlastností. Mali by sa tu zaradiť a skúmať aj také interfunkčné potenciality, ktoré sú žiadúce pre prežitie ľudstva v globálnych problémoch na rozhraní milénií. K nim rozhodne patrí nielen staronová múdrosť, ale aj aktuálno-perspektívna zodpovednosť, striedmosť, prosociálnosť a ď.
Klíčová slova: cnosti, faktorové vlastnosti, systémové regulátory
Kováč, Damián (1997). Cnosti - faktorové vlastnosti - systémové regulátory. Československá psychologie, 41(6), 559-564.

Abstract not available.
Keywords: virtues, factor characteristics, systém regulators