Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Vývoj konceptu procedurálnej spravodlivosti a jej súčasné postavenie v sociálnej psychológii
Príspevok prináša prehľad problematiky procedurálnej spravodlivosti v rámci historického vývoja. Zameriava sa na analýzu konceptu procedurálnej spravodlivosti z hľadiska najvýznamnejších teoretických prístupov. Zaoberá sa tiež aktuálnymi východiskami, ktoré uvažujú o procedurálnej spravodlivosti ako o súčasti komplexnejších modelov spravodlivosti. V závere popisuje a poskytuje informácie o súčasnom stave a smerovaní výskumu procedurálnej spravodlivosti.
Klíčová slova: procedurálna spravodlivosť, modely procedurálnej spravodlivosti, trendy vo výskume procedurálnej spravodlivosti
Denisa Rovenská (2017). Vývoj konceptu procedurálnej spravodlivosti a jej súčasné postavenie v sociálnej psychológii. Československá psychologie, 61(2), 169-182.

The concept of the procedural justice development and its current position in social psychology
The article provides an overview of procedural justice within the framework of historical development. It is focused on analysing the concept of procedural justice in term of the most significant theoretical approaches. It deals with current knowledge which considers procedural justice as a part of intergrated justice models. In conclusion, the author describes trends in procedural justice research.
Keywords: procedural justice, models of procedural justice, trends in procedural justice research