Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Rola žiaka pri šikanovaní a jej súvislosti s percipovanou sociálnou oporou
Autori referujú o čiastkových výsledkoch výskumu, ktorý je súčasťou medzinárodného projektu Školní šikana jako proces – sociálně kognitivní analýza třídní šikany. Výskumu sa zúčastnilo 245 žiakov 6. ročníkov základnej školy (113 chlapcov a 132 dievčat). Výsledky ukazujú, že podľa vrstovníckych nominácií možno viac ako polovicu detí považovať za účastníkov šikanovania. Častejšie sa ho zúčastňujú chlapci, a to v role agresora i obete. Dievčatá bývajú častejšie ochrankyňami šikanovaných. Rola, ktorú žiak hrá pri šikanovaní, súvisí s pociťovanou sociálnou oporou, predovšetkým v skupine chlapcov. Najvyššiu oporu, najmä rodičovskú, pociťujú chlapci vystupujúci ako ochrancovia obetí. Rola obete sa, bez ohľadu na pohlavie, spája s najmenej pociťovanou oporou od spolužiakov.
Klíčová slova: šikanovanie, rola pri šikanovaní, sociálna opora, zdroje sociálnej opory
Iveta Schusterová, Mária Dědová, Vladimír Dočkal (2017). Rola žiaka pri šikanovaní a jej súvislosti s percipovanou sociálnou oporou. Československá psychologie, 61(2), 183-197.

The role of a pupil in bullying and its relation to percieved social support
The authors report partial results of the research, which is a part of the international project Bullying at school as a process – a social-cognitive analysis of school bullying. The respondent group consisted of 245 pupils of the 6th grade of elementary school (113 boys and 132 girls). The results show that according to the peer nominations more than one half of the children are somehow involved in bullying. Boys are more often involved in bullying, either as agressors or victims. Girls act more often as protectors of the bullied. A role that a pupil plays in bullying is related to the percieved social support, particularly in boys‘ groups. The highest support, mostly from their parents, is percieved by boys who act as protectors of the victims. The victim’s role, no matter the gender, is related to the lowest percieved support from peers.
Keywords: bullying, bullying role, social support, sources of social support