Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumná studie
Kontrolované učení ve starším věku
Cíl. Cílem této studie je přiblížit kontrolované učení a jeho zásadní roli ve vyšetření paměti a dále poskytnout české normy pro Test kontrolovaného učení s bezprostředním vybavením (FCSRT-IR) pro starší populaci.
Soubor. Normativní soubor čítal 362 starších osob ve věku 62 let a více (průměrný věk = 73,5 roku; SD = 8,6; průměrný počet let vzdělání = = 13,1; SD = 3,5), kteří splnili anamnestická i výkonová kritéria kognitivně zdravých jedinců. Všem byl v rámci neuropsychologické baterie administrován test FCSRT-IR.
Analýzy a výsledky. Byla zjištěna souvislost výkonu v FCSRT-IR s věkem (Spearman r = -0,2; p < 0,001), ale nikoli s pohlavím či vzděláním. Normativní údaje jsou proto poskytnuty pro dvě věkové kategorie, mladší (do 74 let) a starší senioři (75 a více let). Dále byla u obou věkových skupin ověřena rostoucí křivka učení, tedy zlepšení ve volném vybavení ve třech za sebou jdoucích pokusech FCSRT-IR.
Omezení. Hlavním omezením této studie je nenáhodný výběr souboru, který však odpovídá reálné praxi u normativních souborů pro přílišnou organizační a finanční náročnost náhodného výběru.
Klíčová slova: epizodická paměť, FCSRT-IR, kontrolované učení, normy, test
Karolína Horáková, Hana Štěpánková, Miloslav Kopeček, Ondřej Bezdíček (2017). Kontrolované učení ve starším věku. Československá psychologie, 61(3), 213-229.

Controlled learning in older age
Objectives. The goal of this study is to describe the controlled learning and its important role in memory assessment and provide Czech norms for Free and Cued Selective Reminding Test with Immediate Recall (FCSRT-IR) for older adults.
Sample and setting. The normative sample consisted of 362 older adults at the age of 62 and more (mean age=73,5; SD=8,6; mean years of education = 13,1; SD=3,5) who met the anamnestic and performance criteria of cognitively health population. They were administered Free and Cued Selective Reminding Test with Immediate Recall (FCSRT-IR).
Analysis and results. It was found that performance in FCSRT-IR is related to age (Spearman r = -0,2; p<0,001) but not to gender or education. Normative scores are provided separately for two age groups: younger (60–74) and older adults (75 plus older). The study confirmed that the learning slope increases what in this case means improvement in free recall in all three trials of FCSRT-IR.
Study limitation. The main limitation of this study is nonrandom sample selection which is common in normative samples due to high organizational and financial requirements of random sample selection.
Keywords: episodic memory, FCSRT-IR, controlled learning, norms, test