Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Psychometrické charakteristiky dotazníku SHALOM u starší české populace
Cíle. Problematika spirituality a diskuze o její úloze obzvlášť ve vztahu ke zdraví představuje jeden z významných trendů světové psychologie. S tímto zájmem se pojí také potřeba vhodných metod k měření spirituality. Dotazník SHALOM (Spiritual Health and Life-Orientation Measure) je sebeposuzovací dotazník určený pro měření míry tzv. spirituální osobní pohody (spiritual well-being). Cílem studie bylo ověření psychometrických vlastností české verze tohoto dotazníku.
Soubor a procedura. Dotazník byl administrován starší české populaci (n = 209) ve věku od 55 do 91 let. U části participantů (n = 47) z výzkumného souboru byla diagnostikována mírná kognitivní porucha. Ostatní participanti byli kognitivně zdraví.
Hypotéza. Předpokládá se, že dotazník má adekvátní psychometrické vlastnosti pro použití u starší populace.
Statistická analýza. Statistická analýza byla zaměřená na zjišťování úrovně vnitřní konzistence (Cronbachovo alfa), faktorové analýzy a korelace s různými aspekty religiozity.
Výsledky. Výsledky měření poukazují na dobrou vnitřní konzistenci subškál nástroje a teoreticky adekvátní faktorovou strukturu. Dotazník se proto jeví jako použitelný, a to i pro osoby s mírnou kognitivní poruchou. V porovnání s původně předpokládanou čtyřfaktorovou strukturou se zdá být lepší považovat dotazník za dvoufaktorový, přičemž jeden z těchto faktorů se dále dělí na tři faktory nižšího stupně. Na základě výsledků testů byla navržena zkrácená revidovaná verze původního dotazníku.
Omezení studie. Zobecnění výsledků studie je limitováno specifickým výzkumným souborem – jde o starší populaci, u některých participantů byla diagnostikována mírná kognitivní porucha. Nová revidovaná verze dotazníku je určená k dalšímu ověřování.
Klíčová slova: spiritualita, spirituální osobní pohoda, dotazníky, škály
Rafał Marciniak, Jan Šerek, Kateřina Sheardová, Dan Hudeček, Jakub Hort (2017). Psychometrické charakteristiky dotazníku SHALOM u starší české populace. Československá psychologie, 61(3), 230-244.

SHALOM questionnaire psychometric characteristics of elderly Czech population
Objectives. The subject of spirituality and discussion about its role, especially in relation to health, are among the most significant trends in modern psychology. Along with this interest comes a need for proper methods of measurement of spirituality. SHALOM Questionnaire (Spiritual Health and Life-Orientation Measure) is a self-evaluating questionnaire designed to measure the level of spiritual well-being. This study aims to verify psychometric properties in Czech version of this questionnaire. Sample and setting. The questionnaire was administered to elderly Czech population (n=209) aged 55 to 91 years. Several subjects (n=47) from research sample has been diagnosed with mild cognitive impairment, the rest is cognitively healthy.
Hypotheses. The authors assumed that the questionnaire has adequate psychometric characteristics for use in the elderly population sample.
Statistical analysis. Statistical analysis was aimed at identifying level of internal consistency (Cronbach’s alpha), factor analysis and correlation with various aspects of religiosity.
Results. Results showed a good internal consistency of subscales and adequate theoretical structure, this proves the questionnaire to be applicable even for people with mild cognitive impairment. In opposition to original four-factor structure, dividing the questionnaire into two main factors seems to be more accurate, one of two factors divided into three subfactors. Based on the results a shorter and revised version of the original questionnaire is proposed.
Study limitation. Generalization of the study results is limited by specific research sample - elderly population, some of the participants have been diagnosed with mild cognitive impairment. New version of the Shalom questionnaire is intended for future verification.
Keywords: spirituality, spiritual well-being, scales and questionnaires