Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Nové metody k diagnostice negativních symptomů u schizofrenie: Clinical Assessment Interview for Negative Symptoms (CAINS) – ověření základních psychometrických vlastností české verze
Cíl. Současné pojetí negativních symptomů je založeno na 2 faktorech, sociální amotivaci a snížené expresi. V souladu s tímto pojetím byla vytvořena metoda Clinical Assessment Interview for Negative Symptoms (CAINS), která dvoufaktorový model reflektuje. Cílem této studie bylo ověřit psychometrické vlastnosti české verze metody CAINS a popsat výsledky posouzení negativních symptomů touto metodou u souboru osob se schizofrenií.
Výzkumný soubor. Výzkumný soubor tvořilo 100 dospělých osob se schizofrenií hospitalizovaných v psychiatrické nemocnici.
Hypotéza. Faktorová struktura a psychometrické vlastnosti české verze metody CAINS budou odpovídat originální verzi metody.
Statistická analýza. Byla použita konfirmační faktorová analýza (CFA) s odhadem diagonálně vážených nejmenších čtverců (WLSMV). Byl hodnocen χ2 index, Tucker-Lewis index (TLI), komparativní index shody (CFI) a root mean square error of approximation (RMSEA). Dále byla provedena položková analýza, vypočítány Cronbachovo alfa, bodově-biseriální korelace a Pearsonův korelační index pro metody CAINS a BDI-II.
Výsledky. Z výzkumu vyplývá, že česká verze metody CAINS pro hodnocení negativních symptomů vykazuje obdobnou dvoufaktorovou strukturu jako originální verze metody.
Limity. Je zapotřebí ověřit psychometrické vlastnosti této metody na variabilnějším souboru, který by zahrnoval např. také ambulantní pacienty, k prověření fungování všech položek. Tato studie tak může představovat základ pro pozdější tvorbu norem, která by umožňovala širší využití dotazníku CAINS v praxi.
Klíčová slova: schizofrenie, negativní symptomy, CAINS, psychodiagnostika
Kristýna Hosáková, Lucie Viktorová, Martin Lečbych (2017). Nové metody k diagnostice negativních symptomů u schizofrenie: Clinical Assessment Interview for Negative Symptoms (CAINS) – ověření základních psychometrických vlastností české verze. Československá psychologie, 61(3), 245-256.

New methods for diagnostics of negative symptoms in schizophrenia: Clinical Assessment Interview for Negative Symptoms (CAINS) – validation of psychometric properties of the Czech version
Objectives. The current view of negative symptoms in schizophrenia is based on 2 factors, social amotivation and diminished expression. In accordance with this view, a new psychodiagnostic method, Clinical Assessment Interview for Negative Symptoms (CAINS) was created. The aim of this study was to evaluate the psychometric properties of the Czech version of CAINS and to describe the results of CAINS in a sample of patients with schizophrenia.
Sample and setting. The sample consisted of 100 adults with schizophrenia, hospitalised at a psychiatric hospital. CAINS and the Beck Depression Inventory-II were administered.
Hypothesis. The factor structure and psychometric properties of the Czech version of CAINS are expected to be equivalent to the original version of the method.
Statistical analysis. Confirmatory factor analysis (CFA) with diagonally weighted least squares (WLSMV) estimation was used. χ2 index, Tucker-Lewis index (TLI), comparative fit index (CFI) and root mean square error of approximation (RMSEA) were evaluated. An item analysis, calculated Cronbach’s alpha, point-biserial correlations and Pearson’ s correlation for CAINS and BDI-II were also conducted.
Results. CFA revealed a 2-factor solution similar to the structure of the original version of the method.
Study limitation. The main limitation is that the research sample is unrepresentative. To further evaluate psychometric properties of CAINS, a more variable sample including outpatients is needed. This study provides a base for future use of CAINS in clinical practice.
Keywords: schizophrenia, negative symptoms, Clinical Assessment Interview for Negative Symptoms, CAINS, psychodiagnostics