Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Raschova analýza krátké formy Bussova-Perryho dotazníku agresivity na podkladě dat od českých adolescentů
Záměr. Cílem studie bylo poprvé ověřit psychometrické vlastnosti krátké formy Bussova- -Perryho dotazníku agresivity (BPAQ-SF) na podkladě Raschova modelu gradované stupnice měření.
Soubor a procedura. Data byla získána od reprezentativního vzorku 3 159 českých školáků ve věkovém intervalu 13–15 let. Interval pokrývá kritické období přechodu z dětství do časné adolescence. Respondenti vyplnili dotazník anonymně během výukové hodiny na webovém rozhraní za přítomnosti učitelů.
Výsledky. Výsledky podpořily jednodimenzionalitu 12položkového nástroje BPAQ-SF, což je v rozporu s většinou dosavadních prací, které na podkladě konfirmační faktorové analýzy identifikovaly čtyřfaktorovou strukturu dotazníku. Data byla ve shodě se specifikací Raschova modelu z hlediska reliability položek i respondentů, položkových indexů shody a položkové obtížnosti. Rovněž hodnoty DIF z hlediska pohlaví a věku nevykázaly diference diagnostického významu. Souběh položkové obtížnosti a dispozice adolescentů potvrdit položku vykazoval podlahový efekt, což je očekávaný nález, neboť stupnice je určena především jako skríningový nástroj.
Omezení studie. Do studie nebylo zařazeno validizační kritérium, analýza nástroje v izolaci může poskytnout zkreslený obraz.
(Článek je v anglickém jazyce).
Klíčová slova: agrese, BPAQ-SF, Raschův model, adolescenti
Jiří Kožený, Lýdie Tišanská, Ladislav Csémy (2017). Raschova analýza krátké formy Bussova-Perryho dotazníku agresivity na podkladě dat od českých adolescentů. Československá psychologie, 61(3), 257-266.

A Rasch Analysis of The Buss-Perry Aggression Questionnaire – Short Form: An evidence from Czech adolescents sample
Objectives. The purpose of this paper is to establish the measurement properties of The Short- Form Buss-Perry Aggression Questionnaire using for the first time the Rasch graded scale model of measurement.
Sample and setting. Responses were obtained from a representative sample of 3,159 Czech schoolchildren between 13 and 15 years of age. The interval covers the critical transition period from childhood to early adolescence. The subjects were asked to fill in the online questionnaire anonymously via the internet during regular classes under the supervision of their teachers.
Results. The study lends support to the 12-item BPAQ-SF unidimensionality which conflicts with earlier works corroborating multidimensional four-factor models using confirmatory factor analysis. The data reasonably conforms to the Rasch model specifications having acceptable item and person reliabilities, satisfactory item fit indices and item difficulties, and gender and age DIF of no practical significance. The alignment between item difficulty and the disposition of adolescents to endorse an item indicating a noticeable floor effect can be expected, taking into consideration that the scale is intended primarily as a screening instrument.
Study limitation. A limitation of this study is a lack of criterion for the instrument validation, analyzing a questionnaire only in isolation might paint a distorted picture.
(The article is in English).
Keywords: aggression, BPAQ-SF, Rasch model, adolescents