Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Slovenská adaptácia dotazníka na hodnotenie schizotypových čŕt osobnosti Schizotypal Personality Questionnaire
Cieľ. Cieľom práce bolo adaptovať jednu z najpoužívanejších metód na stanovovanie schizotypie – Schizotypový osobnostný dotazník (Schizotypal Personality Questionnaire, SPQ) – v slovenských podmienkach a zistiť jej základné psychometrické vlastnosti (reliabilitu, latentnú štruktúru, rodové rozdiely a invarianciu merania) u zdravých dobrovoľníkov.
Výskumný výber a metóda. Slovenskú verziu dotazníka (SPQ-SK) vyplnilo 267 respondentov (120 mužov a 147 žien) s priemerným vekom 25,3 roka (SD = 5,5). SPQ pozostáva zo 74 dichotomických položiek, ktoré sú zaradené do deviatich subškál.
Hypotéza. Testované a porovnávané boli konkurenčné modely latentnej štruktúry SPQ – trojfaktorový a štvorfaktorový model. Štatistická analýza. Rodové rozdiely boli posudzované Welchovým t-testom. Vnútorná konzistencia bola posudzovaná Cronbachovým a ordinálnym koeficientom alfa. Konfirmačná faktorová analýza (CFA) bola vypočítaná pomocou metódy maximálnej vierohodnosti. Pre posúdenie a porovnanie modelov bola využitá štatistika χ2 a indexy CFI, RMSEA, SRMR, AIC a BIC. Invariancia merania bola overovaná pomocou rozdielov v χ2 a CFI jednotlivých vnorených modelov.
Výsledky. SPQ-SK preukázalo akceptovateľnú vnútornú konzistenciu. Muži skórovali v priemere viac v dimenziách excentrické správanie, chýbanie blízkych priateľov a zúžený afekt, zatiaľ čo ženy dosahovali vyššie skóre v dimenziách sociálna úzkosť a magické myslenie. Výsledky CFA preukázali ako najvhodnejší trojfaktorový model. Tento model taktiež preukázal konfiguračnú a slabú faktorovú invarianciu. Silná a striktná invariancia však bola podporená iba čiastočne.
Limity. Výskumný súbor tvorili zdraví jedinci. Pre stanovenie klinicky významného skóre je potrebný ďalší výskum.
Klíčová slova: schizotypia, schizotypová porucha osobnosti, schizofrénia, dotazník, psychodiagnostika
Martina Chylová, Martin Marko, Jozef Dragašek, Matúš Virčík, Rastislav Rovný, Veronika Roháriková, Jana Murínová, Barbora Cimrová, Stanislav Katina, Igor Riečanský (2017). Slovenská adaptácia dotazníka na hodnotenie schizotypových čŕt osobnosti Schizotypal Personality Questionnaire. Československá psychologie, 61(3), 267-280.

Slovak adaptation of the Schizotypal Personality Questionnaire
Objectives. The aim of the present study was to adapt the Schizotypal Personality Questionnaire (SPQ), one of the most widely used methods for the assessment of schizotypy, into the Slovak language and investigate its basic psychometric properties (reliability, latent structure, gender differences, and measurement invariance) in healthy volunteers.
Sample and setting. The Slovak version of the questionnaire (SPQ-SK) was completed by 267 responders (120 men and 147 women) with a mean age of 25.3 years (SD = 5.5). SPQ includes 74 binary items arranged into 9 subscales.
Hypotheses. Latent structure of two concurrent models, a three-factor and a four-factor model were tested.
Statistical analysis. Gender differences were assessed by Welch t-test. Internal consistency was assessed using Cronbach’s alpha and ordinal alpha. Confirmatory factor analysis (CFA) was calculated using the maximum likelihood method. χ2-test, CFI, RMSEA, SRMR, AIC and BIC were used to evaluate and compare the respective models. Measurement invariance was assessed by χ2 and CFI differences.
Results. SPQ-SK showed an acceptable internal consistency. On average, men scored higher in the dimensions Odd or Eccentric Behavior, No Close Friends, and Constricted Affect, whereas women scored higher on Excessive Social Anxiety and Magical Thinking. CFA indicated that a modified three-factor structure represented the best model for SPQ-SK. This model also showed configural invariance and weak measurement invariance. However, strong and strict invariance was only partially supported.
Study limitations. The research sample consisted of healthy individuals. Further investigations are needed to determine clinically relevant scores.
Keywords: schizotypy, schizotypal personality disorder, schizophrenia, questionnaire, psychological assessment