Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Žít a nechat být: nevhodné chování vysokoškoláků s důrazem na akademické prostředí
Cíle. Studie zjišťuje, jaké typy nevhodného chování ve škole vnímají čeští vysokoškoláci jako podvádění, do jaké míry je odsuzují a zda existuje vztah mezi četností jednání, postoji k tomuto jednání a morálním idealismem a relativismem studentů.
Soubor. Soubor zahrnoval studenty bakalářských oborů tří fakult Jihočeské univerzity (N = 136). U respondentů bylo anonymním dotazníkovým šetřením zjišťováno, jak často se ve škole chovali způsobem, jenž se dá vnímat jako podvádění, na jejich postoje k tomuto chování, stejně jako na míru jejich morálního idealismu a relativismu.
Hypotézy. Byly ověřovány následující hypotézy: 1. z hlediska školního podvádění odlišují studenti několik typů nevhodného chování, a to podle toho, jak velkou závažnost mu připisují; 2. existuje závislost mezi postoji vysokoškoláků k nevhodnému chování ve škole a četností výskytu tohoto chování; 3. tolerance nevhodného chování může souviset s morálním idealismem a relativismem studentů.
Statistická analýza. K ověření hypotéz byla použita faktorová analýza, korelační a regresní analýza.
Výsledky. Studenti na vysoké škole rozlišují tři typy nevhodného chování: nepovolenou spolupráci, podvádění a plagiátorství. Postoje k tomuto jednání dobře korelovaly s jeho četností. Idealismus studentů měl vliv na jejich postoje k nepovolené spolupráci, podvádění i plagiátorství, stejně jako na četnost podvádění a plagiátorství. Relativismus, který by měl vypovídat o stupni, v jakém studenti akceptovali univerzální morální pravidla jako vhodné „nástroje“ pro vlastní rozhodování, nekoreloval ani s přiznávanou četností nevhodného chování, ani s postoji k tomuto chování.
Omezení studie. Studie je omezena malou velikostí a reprezentativností výzkumného souboru, jakož i metodou sběru dat (sebeposouzení).
Klíčová slova: podvádění, plagiátorství, neuvedená spolupráce, nečestné chování
Jana Vrbová (2017). Žít a nechat být: nevhodné chování vysokoškoláků s důrazem na akademické prostředí. Československá psychologie, 61(3), 281-294.

Live and let live: inappropriate behaviour of university students in academic environment
Objectives. A questionnaire survey of 136 students of the University of South Bohemia focused on determining different types of academic dishonest behaviour, attitudes towards this behaviour and the relationship with students’ personal moral philosophy.
Subjects and methods. The author examined the frequency of academic cheating, student attitudes towards cheating, and the levels of their moral relativism and idealism.
Hypotheses. The following hypotheses were tested: 1) university students distinguish several types of academic cheating, 2) there is a relationship between attitudes to academic cheating and their frequency and 3) the potential tolerance of dishonest behaviour may be related to a student,s moral idealism and relativism.
Statistical analysis. Factor analysis and linear regression were used to verify these hypotheses.
Results. Exploratory factor analysis revealed that the students distinguish three types of dishonest behaviour in college: unauthorized cooperation, cheating and plagiarism. The effect of students’ moral idealism on their attitudes toward unauthorized cooperation, cheating and plagiarism was confirmed, as well as the frequency of cheating and plagiarism. Moral relativism did not correlate with either the frequency of dishonest behaviour or any attitude towards this behaviour.
Study limitation. The study is limited by the small sample size and self-reported method of data collection.
Keywords: academic cheating, plagiarism, unauthorized collaboration, dishonest behaviour