Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Robustná psychometrická analýza a faktorová štruktúra Škály foriem sebakritickosti a sebapotvrdenia
Ciele. Štúdia overuje psychometrické vlastnosti slovenskej verzie Škály foriem sebakritickosti a sebapotvrdenia prostredníctvom teórie odpovedí na položku, IRT faktorovej analýzy, validity škály a tvorby noriem.
Vzorka a výber. Výskumná vzorka obsahovala 1 181 participantov (34 % mužov a 66 % žien) s priemerným vekom 30.30 rokov (SD = = 12.40). Dáta boli zbierané postupne dostupným výberom v priebehu dvoch rokoch v rámci riešenia čiastkových úloh výskumného grantu zameraného na výskum sebakritickosti a sebasúcitu.
Hypotézy. Predpokladá sa, že slovenská verzia FSCRS má trojdimenzionálnu štruktúru rovnako ako originálna verzia. Všetky jej tri subškály sú škálovateľné podľa Mokkenovej analýzy, takže hrubé skóre subškál je invariantné voči skóre položiek.
Štatistická analýza. Pre záznam dát autori použili program SPSS Statistics-20 a pre ich štatistické spracovanie program R verzia 3. 1. 3, knižnice mirt, TAM, lavaan a mokken.
Výsledky. Škála FSCRS je v slovenskom preklade reliabilný a validný nástroj na meranie úrovne sebakritickosti. Potvrdila sa jej trojdimenzionálna štruktúra a tiež to, že všetky jej tri subškály sú škálovateľné podľa Mokkenovej analýzy. Avšak aj dvojdimenzionálny model, v ktorom sú Nenávidené a Neadekvátne self spojené do jednej subškály, ukázal dobrú zhodu s dátami.
Limity štúdie. Napriek jej veľkosti vzorka nie je reprezentatívna pre slovenskú populáciu, najmä z hľadiska veku a vzdelania. Vytvorené normy tak nevyjadrujú distribúciu sebakritickosti a sebapotvrdenia v celej slovenskej populácii. (Článek je v anglickém jazyce.).
Klíčová slova: sebakritickosť, sebapotvrdenie, sebasúcit, robustná psychometrická analýza, faktorová analýza
Júlia Halamová, Martin Kanovský, Monika Pacúchová (2017). Robustná psychometrická analýza a faktorová štruktúra Škály foriem sebakritickosti a sebapotvrdenia. Československá psychologie, 61(4), 331-349.

Robust psychometric analysis and factor structure of the Forms of Self–criticizing/attacking and Self–reassuring Scale
Objectives. The study verifies the psychometric properties of the Slovak version of the The Forms of Self-criticising/Attacking & Self-Reassuring Scale (FSCRS) through item response theory, IRT factor analysis, the validity of the scale and the development of norms.
Sample and setting. The survey sample consisted of 1,181 participants (34 % men and 66 % women) with a mean age of 30.30 years (SD = 12.40). Data was gathered by convenience sampling, gradually over two years within a research grant focused on self-criticism and self-compassion.
Hypotheses. It was assumed that the Slovak version of the FSCRS has a three-dimensional structure similarly to the original version. All the three subscales are scalable by Mokken analysis, so subscales’ raw score is invariant to items subscales’ scores.
Statistical analysis. For data recording, the program SPSS Statistics-20 was used and for statistical processing, the program R version 3 1 3 was used, libraries mirt, TAM, lavaan, and mokken. Results. The Slovak translation of the FSCRS is a reliable and valid instrument to measure the level of self-criticism. Its three-dimensional structure was confirmed, and all the three subscales were scalable by Mokken analysis. However, the two-dimensional structure (in which the Inadequate self and the Hated self are merged) showed good fit with data as well.
Study limitation. Despite its size, the sample is not representative of the Slovak population regarding age and education. Therefore, the developed norms do not express the population distribution of self-criticism and self-reassurance.
Keywords: self-criticism, self-reassurance, self-compassion, robust psychometric analysis, factor analysis