Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
Pokles čichových a chuťových funkcí a kvalita života u normálně stárnoucích osob
Během normálního stárnutí dochází k poklesu čichového a chuťového vnímání, jehož si lidé nebývají vědomi. Tento pokles je měřitelný například psychofyzickými metodami testování čichu a chuti. Studium poklesu chemosenzorických funkcí během normálního stárnutí má smysl pro predikci kognitivního poklesu, diagnostické účely u neurodegenerativních onemocnění, ale i ve vztahu ke kvalitě života. Dopady poruch čichu a chuti zahrnují zejména výskyt depresí, snížení sebehodnocené kvality života, ať už jde o hodnocení všeobecného zdravotního stavu, mentálního zdraví, tělesného a sociálního fungování, ale i změny stravovacích návyků a vzrůst rizika nehod v domácnosti, jež mohou mít důsledky pro zdravotní stav. Cílem tohoto článku je proto představit možnosti hodnocení čichových a chuťových funkcí, povahu jejich poklesu u normálně stárnoucích osob, souvislosti s poklesem kognitivním a s emočním prožíváním, dopady na kvalitu života a možnosti copingu se změnami čichového a chuťového vnímání.
Klíčová slova: coping, deprese, normální stárnutí, psychofyzické testy, kvalita života, čich, chuť
Lenka Martinec Nováková, Karolina Horáková, Hana Štěpánková (2017). Pokles čichových a chuťových funkcí a kvalita života u normálně stárnoucích osob. Československá psychologie, 61(4), 379-395.

Decrease of olfactory and gustatory functions and quality of life in normally aging persons
Olfactory and gustatory functions exhibit over the course of normal aging a marked decline that often goes unnoticed. This decline can be assessed with psychophysical methods of olfactory and gustatory testing. Investigations of the decrease in chemosensory dysfunction during normal aging have significance for prediction of cognitive decline, diagnosis of neurodegenerative diseases, but also with regard to quality of life. The consequences for the quality of life include mainly occurrence of depression, decline of self-assessed quality of life in general and assessments of general health, mental health, physical and social functioning in particular, but also changes in dietary habits and an increased risk of household accidents, with potential implications for health status. The aim of this review is to introduce methods of assessment of smell and taste functions, the nature of their decline in normally aging persons, associations with cognitive decline and emotional status, consequences for quality of life and ways of coping with olfactory and gustatory changes.
Keywords: coping, depression, normal aging, psychophysical testing, quality of life, smell, taste