Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Co se děje během procesu seberegu - lace zaměřené na cíl? Systematické měření objektivních a sdělovaných účinků intervence zesilující seberegulaci
Cíl. Hlavním cílem dvou výzkumů bylo systematicky ověřit vliv seberegulační intervence zaměřené na cíl (výcvik v dosahování cílů založený na sociálně-kognitivní teorii seberegulace) na dosahování cíle a seberegulační indexy.
Soubor. V prvním výzkumu usilovali studenti (N = 314) z různých varšavských vysokých škol o různé cíle a vypovídali o svých výsledcích. Ve druhém výzkumu lidé (N = 118), kteří byli členy sportovních klubů, usilovali o stejný cíl (snížení váhy) a vypovídali o své váze a subjektivních výsledcích.
Hypotézy. Autoři předpokládali, že účastníci, kteří se účastnili intervence, dosáhnou svých cílů efektivněji (hypotéza 1) a že mezi skupinami budou rozdíly v dynamice výsledků (hypotéza 2).
Statistická analýza. Pro analýzu dat byla použita ANOVA s opakovaným měřením. Výsledky. Výsledky ukázaly, že intervence ovlivnila proces seberegulace a zlepšila dosahování cílů. Oba výzkumy však ukázaly rozdílnou dynamiku procesu seberegulace. V prvním výzkumu byla dynamika dosahování cílů konstantní a během výzkumu rostla důležitost cíle a čas věnovaný dosažení cíle. V druhém výzkumu byla dynamika dosažení cíle spojena s vyššími subjektivními šancemi na dosažení cíle, větším množstvím času věnovaného dosažení cíle a s méně vnímanou obtížností cíle.
Omezení studie. Hlavním omezením je, že experimentální i kontrolní skupina se účastnily systematické, úmyslné a pozornost vyžadující aktivity (intervence zesilující seberegulaci v experimentální skupině a kognitivní úkoly v kontrolní skupině), což mohlo zvýšit jejich seberegulační zdroje, vést k efektivnějšímu dosahování cílů a způsobit, že rozdíly mezi skupinami nebyly tak výrazné.(Článek je v anglickém jazyce).
Klíčová slova: motivace, seberegulace zaměřená na cíl, dosažení cíle
Michał Łukasz Szulawski, Magdalena Marszał-Wiśniewska (2017). Co se děje během procesu seberegu - lace zaměřené na cíl? Systematické měření objektivních a sdělovaných účinků intervence zesilující seberegulaci. Československá psychologie, 61(5), 417-431.

What happens during the process of goal-oriented self-regulation? Systematic measure of the objective and self-reported effects of the self-regulation enhancing intervention
Objectives. The main objective of the two studies was to systematically check the influence of the goal-oriented self-regulation intervention (goal achievement training based on Social- Cognitive Theory of Self-Regulation) on goal attainment and self-regulation indexes. Participants and setting. In the first study (N = 314), students form different Warsovian Universities pursued different goals, and they self-reported the outcomes. In the second study (N = 118), people who attain sport clubs pursued the same goal (reducing their weight) and they reported their weight and the subjective outcomes.
Hypotheses. It was assumed that participants who took part in the intervention would attain their goals more efficiently (hypothesis 1) and there would be differences between the groups in the dynamics of the outcomes (hypothesis 2).
Statistical analysis. The repeated measures ANOVA were used to analyze the data.
Results. The results show that the intervention influenced the process of self-regulation, and improved goal attainment. Both studies, however, showed different dynamics of the selfregulation process. In the first study, the goal realization dynamics consisted of constant, and higher throughout the study, importance of the goal, more time sacrificed for goal realization and higher engagement; in the second study, however, the goal realization dynamics was connected with higher subjective chances of goal realization, more time sacrificed for the goal, less perceived difficulty of the goal.
Study limitations. The main limitation of the study was that both experimental and control groups took part in systematic, intentional and requiring attention activity (self-regulation enhancing intervention in experimental group and cognitive tasks in control group) which might increase their self-regulatory resources and lead to more effective goal attainment and made the difference between the two groups not sharp.
Keywords: motivation, goal-oriented, self-regulation, goal attainment