Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Identita slovenských mužov a žien v roznom období dospelosti
Cieľom výskumu bolo zistiť rozdiely v identite mužov a žien v roznom období dospelosti. Pre zisťovanie obsahu identity sme vytvorili osobitnú metodiku pre hodnotenie svojich vlastností, skupinových príslušností a rolí. Analyzované boli údaje 260 mužov a žien rozdelených do troch vekových skupin: 20 až 25 rokov, 35 až 45 rokov a nad 50 rokov. Vplyv veku a pohlavia na konštruovanie osobných a soiálnych identít respondentov bol vysoko signifikantný. Pri overovaní interakcie faktorov veku a pohlavia sme najviac rozdielov medzi mužmi a ženami zistili u respondentov v ranom období dospelosti. V strednom a zrelom veku sa veľké rozdiely medzi mužmi a ženami neprejavili. Rozdiely vysvetľujeme fázou životného cyklu a rozdielnymi podmienkami života (vrátane rozdielnych kultúrnych noriem) ľudí v mladom, strednom a zrelom veku.
Klíčová slova: osobní a sociální identita, mezipohlavní (rodové) rozdíly, věkové rozdíly
Bačová, Viera (1998). Identita slovenských mužov a žien v roznom období dospelosti. Československá psychologie, 42(1), 8-20.

Abstract not available.
Keywords: personal and social identity, gender differences, age differences