Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Ověření psychometrických vlastností české adaptace Škály závislosti na hraní videoher pro adolescenty
Záměr. Prezentovaná studie představuje českou adaptaci Škály závislosti na hraní. Byly zjištěny psychometrické vlastnosti adaptované verze ve smyslu ověření faktorové struktury, vnitřní konzistence a konstruktové validity.
Soubor a procedura. Výzkumný vzorek obsahoval 423 adolescentů (48 % žen). Dotazníková baterie ve formě tužka – papír byla administrována ve školním prostředí ve třech velkých městech České republiky – Praha, Brno, Ostrava. Sběr dat probíhal na podzim 2015 a na jaře 2016.
Analýza dat. Vnitřní konzistence metody byla zjišťována pomocí Cronbachova koeficientu α. Konfirmační faktorová analýza byla provedena v balíku Lavaan ve statistickém prostředí R, stejně jako strukturální model pro ověření konstruktové validity.
Výsledky. Psychometrické charakteristiky analyzované metody jsou srovnatelné s originálními zjištěními a lze je označit za uspokojivé. Adaptovanou verzi Škály závislosti na hraní videoher lze doporučit pro výzkumné i diagnostické užití u adolescentů.
Limity. Relativně menší zastoupení osob závislých na hraní videoher mohlo mít negativní dopad na úroveň konstruktové validity ve smyslu zhoršených odhadů parametrů v rámci sítě vztahů videoherní závislosti s ostatními proměnnými.
Klíčová slova: videohry, Škála závislosti na hraní videoher, psychometrika, adolescence
Martin Jelínek, Petr Květon (2017). Ověření psychometrických vlastností české adaptace Škály závislosti na hraní videoher pro adolescenty. Československá psychologie, 61(5), 448-459.

Evaluation of psychometric character - istics of Czech adaptation of the Game Addiction Scale for adolescents
Objectives. The study introduces Czech adaptation of the Game Addiction Scale. Psychometric properties of the method were evaluated – factor structure, internal consistency and construct validity.
Subjects and Settings. The research sample consisted of 423 adolescents (48 % females). The questionnaire was administered in paper&pencil form in school settings in three major Czech cities – Prague, Brno, Ostrava. Data collection was performed in autumn 2015 and spring 2016.
Data analysis. Internal consistency was estimated using Cronbach’s α. Confirmatory factor analysis and structural model capturing construct validity were performed using Lavaan package in the R statistical environment.
Results. Psychometric properties of the Czech adaptation of the method are comparable with original findings and can be described as satisfactory. Based on the presented results the Czech version of the Game Addiction Scale for research and diagnostic use in adolescents can be recommended.
Limitations. Relatively smaller proportion of respondents addicted to video game playing could have a negative impact on the level of construct validity in terms of impaired parameter estimates of relationships between video game addiction and other variables.
Keywords: videogames, Game Addiction Scale, psychometrics, adolescence