Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Fidelita: klíčové pojmy, metody a příklad aplikace v praxi
Fidelita (známá též jako evaluace procesu) je vyjádřením věrnosti, s jakou je realizována jakákoli léčebná či preventivní intervence. V české výzkumné praxi je vícedimenzionální konstrukt fidelity stále málo používaný. Cílem článku je představit fidelitu, její dimenze, význam a rozsah z pohledu preventivního výzkumu i praxe, dále představit postupy, ale i možnosti a limity při zkoumání fidelity u programů prevence rizikového chování. Při studiích, které jsou zaměřeny na sledování účinnosti preventivních programů, fidelita dokresluje „pozadí“ experimentálně realizovaných preventivních aktivit. Fidelita je klíčem k vyšší kontrole (zejména zavádějících) proměnných, které mají vliv na výsledky experimentu. Studie, které sledují oblast fidelity, častěji přinášejí lepší výsledky oproti studiím, které fidelitu neměří. Současně informace, které zprostředkovává sledování fidelity, pomáhají při vytváření, ale také plošném zavádění programů do praxe. Dále zvyšují kredit hodnoceného programu i vlastního výzkumného týmu u finančně zainteresovaných stran a při publikování výsledků ve vědeckých časopisech. V neposlední řadě podporují rychlé šíření kvalitních a ověřených preventivních postupů a dalších výzkumných poznatků do praxe.
Klíčová slova: fidelita, implementace, preventivní programy, evaluace procesu, intervence
Lucie Jurystová, Oľga Orosová, Roman Gabrhelík (2017). Fidelita: klíčové pojmy, metody a příklad aplikace v praxi. Československá psychologie, 61(5), 474-487.

Fiedlity: Key concepts, methods, and example of application in practice
Fidelity (also known as process evaluation) represents the accuracy with which any therapeutic or prevention intervention is implemented. This multidimensional construct is used rather scarcely in the Czech research practice. This paper aims to introduce the fidelity, its dimensions, its importance and scope within prevention research and practice, as well as to introduce measurement procedures, the possibilities and limits when researchnig fidelity of interventions focused on prevention of risk behaviors. In studies that focus on studying effectiveness of prevention interventions, fidelity illustrates the “background“ of experimentally implemented prevention activities. Fidelity is the key to greater control (esp. confounding) variables that may have an impact on the results of the experiment. Studies that measure fidelity, often come with better results compared to studies in which fidelity is not measured. Information that fidelity provides facilitate the development and implemention of interventions into practice. Fidelity increases the credit of the intervention under evaluation and of the research team in front of the stakeholders, and multiplies the chances when publishing results in scientific journals. Last but not least, fidelity facilitates the rapid translation of high-quality and effective prevention interventions and other research findings into practice.
Keywords: fidelity, implementation, prevention intervention, process evaluation, “Unplugged“ programme