Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Copingové strategie u českých pacientek s karcinomem prsu
Cíl. Prozkoumat copingové strategie, které užívají české pacientky s karcinomem prsu se zvláštním zřetelem ke copingovému stylu Typu C. Identifikovat změny copingových strategií v závislosti na léčebné odpovědi (remise, relaps/progrese onemocnění).
Metody. Předkládaná studie je retrospektivní a průřezová, využívá kvantitativní i kvalitativní metody. Copingové strategie byly zachyceny sebeposuzovacím dotazníkem Strategie zvládání stresu (SVF-78). Copingová strategie Typu C a další reakce pacientek na sdělení diagnózy byly identifikovány pomocí otevřené výpovědi.
Hypotéza. Maladaptivní copingová strategie Typu C je běžná u českých pacientek s karcinomem prsu.
Statistická analýza dat. Statická významnost rozdílů byla měřena Mann-Whitneyovým Utestem u spojitých proměnných a Fisherovým exaktním testem u kategoriálních proměnných. Mann-Whitneyho test byl použit pro určení statistické významnosti rozdílů v užívání copingových strategií mezi pacientkami a kontrolní skupinou a dále pak rozdílů mezi pacientkami v remisi a pacientkami s progresí/relapsem onemocnění. Statistická významnost rozdílů v užívání copingových strategií dle SVF-78 u čtyř identifikovaných skupin pacientek (vycházejících z analýzy otevřené výpovědi) byla testována Kruskal-Wallisovým testem.
Výsledky. Celkový soubor se skládal ze 118 pacientek s karcinomem prsu. Pacientky s karcinomem prsu signifikantně méně užívaly copingovou strategii sebeobviňování (p < 0,001), přemítání (p < 0,001) a potřebu sociální opory (p = 0,004) ve srovnání s kontrolní skupinou. Signifikantně více pak užívaly strategii náhradního uspokojení (p = 0,024). Pacientky v remisi užívaly vyhýbání se (p = 0,017) signifikantně častěji než pacientky s progresí či relapsem onemocnění. Na základě analýzy otevřené výpovědi byly identifikovány čtyři způsoby vyrovnávání se se sdělením diagnózy: copingový styl Typu C, využívání zdrojů, očekávané šokové reakce a bezmoc/beznaděj. Maladaptivní copingová strategie Typu C je běžná u českých pacientek s karcinomem prsu. Poskytovatelé zdravotní péče by měli mít na zřeteli pacientky, které využívají copingovou strategii Typu C, zdají se být silné, pozitivní a nevyžadující. Je vhodné podporovat tyto pacientky, aby se nebály požádat o pomoc a zřetelněji vnímaly své potřeby.
Limity studie. Retrospektivní design studie mohl ovlivnit validitu získaných dat. Hodnocení reakcí na sdělení diagnózy kombinovalo jak okamžité reakce následující bezprostředně po sdělení diagnózy, tak také dlouhodobější styly zvládaní. V budoucím výzkumu by bylo případné tyto dvě roviny rozlišovat. K zachycení tak komplexního konstruktu, jakým je Typ C, by bylo vhodné využít rozsáhlejšího dotazování.
Klíčová slova: rakovina prsu, onkologie, strategie zvládání, styl zvládání Typu C
Hana Peterková, Hana Zamastilová, Kateřina Skřivanová, Dagmar Brančíková, Lydia Temoshok (2017). Copingové strategie u českých pacientek s karcinomem prsu. Československá psychologie, 61(5), 488-501.

Coping strategies among female Czech breast cancer patients
Objectives.To investigate coping strategies used by Czech breast cancer patients with particular attention to the Type C coping style, and the variation of coping styles according to treatment response.
Sample and setting. This retrospective, crosssectionalstudy used quantitative and qualitative methods. Coping strategies were assessed by the Stress Coping Style Questionnaire (SVF-78). An open-ended question identified Type C strategies and explored patients’ other reactions to their diagnosis.
Hypotheses. Maladaptive Type C coping style is common among Czech female breast cancer patients.
Statistical analyses. The statistical significance of differences in continuous variables was analyzed using the Mann-Whitney U test and the Fisher’s exact test in categorical variables using. The Mann-Whitney U test was applied in order to assess the statistical significance of differences in using SVF-78 coping strategies firstly between patients and controls and secondly between patients in remission and patients with progression/ relapse. The statistical significance of differences in using SVF-78 coping strategies among four groups of patients (based on the open-ended question) was tested using the Kruskal Wallis test.
Results. Complete cohort consisted of 118 breast cancer patients who used significantly less selfaccusation (p<0.001), rumination (p<0.001) and need for social support (p=0.004) than non-cancer participants. Cancer patients used substitutional satisfaction (p=0.024) significantly more. Patients in remission used active avoidance (p=0.017) significantly more frequently than patients with progression or relapse of the disease. The openended question revealed four ways of coping with a diagnosis: Type C coping style, using resources, expectable shock reactions, and helplessness/ hopelessness. Maladaptive Type C coping style is common among Czech female breast cancer patients. Health care providers should pay attention to Type C coping patients who seem strong, positive and are not demanding. It is advisable to encourage these patients to ask other people for help and to attend to their own needs.
Study limitation. A retrospective design might have influenced a validity of obtained data. Assessment of reaction to the diagnosis combined both immediate reactions as well as long-term coping, which would be useful to distinguish in future research. More extensive questioning to depict a complex construct of Type C coping would be required.
Keywords: breast cancer, oncology, coping strategy, Type C coping style