Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Česká verze Shiromovy a Melamedovy škály vyhoření
Cíle. Cílem této studie bylo ověřit psychometrické vlastnosti české verze Shirom Melamed Burnout Measure (SMBM). Přestože byl tento dotazník přeložen do českého jazyka a používán již dříve, jeho platnost ještě nebyla testována.
Soubor a procedura. Byl použit reprezentativní vzorek české pracující populace. Respondenti byli vybíráni na základě předem daných kvót: pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a region. Byla použita kombinace dotazovacích metod. Lidé ve věku od 25 let do 50 let byli dotazováni prostřednictvím internetového dotazníku a respondenti ve věku 50+ byli dotazováni osobně.
Hypotéza. Hypotéza, kterou studie ověřovala, byla, že česká verze SMBM má vysokou vnitřní konzistenci. Druhá hypotéza byla, že česká verze SMBM má tři faktory (jako její anglická verze) a to: kognitivní, fyzické a emocionální vyhoření.
Statistická analýza. Pro testování hypotézy o interní konzistenci byl použit Cronbachův koeficient alfa. Pro testování struktury testu byla použita konfirmační faktorová analýza a IRT.
Výsledky. Cronbachovo alfa a faktorová analýza poukázaly na vysokou vnitřní konzistenci a spolehlivost české verze SMBM. Českou verzi SMBM lze tedy považovat za spolehlivý psychometrický nástroj a výsledky této studie jsou srovnatelné s ostatními dostupnými výzkumy.
Omezení studie. Vzhledem k tomu že pro větší část souboru bylo použito i dotazování online, mohla být vynechána určitá část populace. Průřezové uspořádání studie neumožňuje zjistit, zda se u respondentů jedná pouze o aktuální situaci, nebo zda trpí symptomy vyhoření po delší dobu.
Klíčová slova: vyhoření, SMBM, psychometrické vlastnosti
Radek Ptáček, Jiří Raboch, Vladimír Kebza, Iva Šolcová, Martina Vňuková, Jaroslav Hlinka, Jaroslav Košťál, Pavel Harsa, Šimon Strakatý (2017). Česká verze Shiromovy a Melamedovy škály vyhoření . Československá psychologie, 61(6), 536-545.

Czech version of the Shirom Melamed Burnout Measure
Objectives. The aim of the study was to test the psychometric properties of Czech version of the Shirom Melamed Burnout Measure (SMBM). Although this instrument has been translated to Czech language and used before, its validity has not yet been tested.
Sample and settings. Representative sample of Czech working population has been used. The predefined quotas were: gender, age, education attained, size of city they currently live in and the region they come from. Combination of questioning methods was used: direct questioning for older population (50+) and online questionnaire for 25–50 years of age.
Hypothesis. The hypothesis to prove was that Czech version of SMBM has high internal consistency. The second hypothesis was that Czech SMBM has three factors (like the English version) and these factors are: cognitive, physical and emotional burnout.
Statistical analyses. In order to test hypothesis regarding the internal consistency, the Cronbach,s alpha was determined. In order to test the structure of the test, confirmatory factor analysis and IRT were employed.
Results. Cronbach’s alpha and factor analysis pointed to high internal consistency and reliability of Czech version of SMBM. Czech version of SMBM is thus considered as reliable psychometric tool and the results of this study are comparable to other available research.
Study limitation. Due to the fact that online questioning for larger part of the study sample was used, certain population might have beenmissed. The design of the study was crosssectional which bears another problem: it is not possible to determine whether it was only respondents, current situation or whether he/she has been suffering from burnout symptoms for a longer period of time.
Keywords: burnout, SMBM, psychometric properties