Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Šikana na pracovišti: reliabilita a validita českého překladu revidované verze dotazníku negativních aktů – NAQ-R
Cíle. Cílem studie byl překlad revidované verze Dotazníku negativních aktů (NAQ-R) do českého jazyka a ověření reliability, validity a faktorové struktury škály.
Soubor a procedura. Výzkumný vzorek tvořilo 7103 zaměstnanců z veřejného, soukromého a neziskového sektoru ze všech krajů České republiky (26,26 % mužů a 73,74 % žen, M = 42, SD = 11,03). Proměnné byly zaznamenány pomocí NAQ-R, dotazníku zachycujícího psychickou strukturu a dynamiku (SUPSO) a anamnestickým dotazníkem.
Statistická analýza. S využitím programů R (package „polycor“), SPSS Amos 24 a Statistica 12 byly provedeny výpočty deskriptivní statistiky, Cronbachova α, Revelleho β, Pearsonových a polychorických korelačních koeficientů, explorační a konfirmační faktorové analýzy. Výsledky. Konfirmační faktorová analýza potvrdila třífaktorovou strukturu českého překladu NAQ-R. Celkové Cronbachovo α pro 22 behaviorálních položek bylo 0,94, což vypovídá o vysoké reliabilitě české verze NAQ-R. Signifikantní korelace mezi třemi faktory NAQ-R a sedmi škálami SUPSO poukázaly na vysokou externí validitu NAQ-R.
Omezení studie. Přestože český překlad NAQ-R má uspokojivé psychometrické vlastnosti, není tento dotazník schopen zachytit motivační, emoční a další psychické procesy včetně komplexní dynamiky formálních a neformálních vztahů mezi účastníky šikany na pracovišti. Autoři doporučují v budoucích studiích mobbingu využít kombinaci smíšeného metodologického přístupu. Mezi limity tohoto výzkumu patří jistá omezení elektronického sběru dat vzhledem tomu, že ze 45897 oslovených osob pouze pětina (9143) dokončila vyplňování dotazníku.
Klíčová slova: faktorová analýza, mobbing, negativní akty chování, prevalence
Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj, Simona Dobešová Cakirpaloglu, Martin Zielina (2017). Šikana na pracovišti: reliabilita a validita českého překladu revidované verze dotazníku negativních aktů – NAQ-R. Československá psychologie, 61(6), 546-558.

Bullying at work: Reliability and validity of the Czech version of the Negative Acts Questionnaire–Revised
Objectives. The purpose of the study was to translate the revised version of the Negative Acts Questionnaire (NAQ-R) into the Czech language with a back translation procedure, and to test the reliability, validity, and factor structure of the scale.
Sample and setting. The sample consisted of 7103 employees of public, private, and nonprofit organizations from all the regions of the Czech Republic (26.26 % men, and 73.74 % women, M = 42, SD = 11.03). The variables were assessed by Negative Acts Questionnaire - Revised (NAQ-R), Questionnaire detecting the structure and the dynamics of subjective states (SUPSO) as well as Anamnestic Questionnaire. Statistical analysis. Using softwares R (package „polycor“), SPSS Amos 24 and Statistica 12, calculation of descriptive statistics, Cronbach’s α, Revelle’s β, Pearson and polychoric correlation coefficients, exploratory and confirmatory factor analysis were performed.
Results. The confirmatory factor analysis confirmed the three-factor structure of the Czech version of the NAQ-R. The total Cronbach’s alpha (0,94) for the 22 behavioural items indicated a high reliability and satisfactory internal consistency of the Czech version of the NAQ-R. The significant correlations between the three factors of the NAQ-R and the seven scales of the SUPSO diagnostic questionnaire suggest a high external validity of the Czech version of the NAQ-R.
Study limitations. Although the negative acts questionnaire (NAQ-R) has satisfactory psychometric properties, the method of questioning fails to discern the motivational, emotional and other mental processes including the complex dynamics of formal and informal relationships among employees affected by bullying. The authors recommend the use of mixed approach research design in future studies of workplace bullying. Among the limits of this research are some specifics in the electronic data collection, since only 19.9 % of the respondents (9143) fullfiled the complete questionnaire.
Keywords: factor analysis, workplace bullying, negative acts of behaviour, prevalence