Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Uniformné odlišné fungovanie položiek (DIF) u mužov a žien v Eysenckovom osobnostnom dotazníku: porovnanie troch metód analýzy
Ciele. Odlišné fungovanie položiek (DIF) možno skúmať prostredníctvom viacerých metód založených na klasickej teórii testov ako aj teórii odpovede na položku. Štúdia je zameraná na porovnanie identifikovaných odlišne fungujúcich položiek skupín mužov a žien, resp. konzistenciu výsledkov Mantel-Haenszelovej procedúry, logistickej regresie a metódy SIBTEST.
Výskumný súbor. Výskumný súbor tvorí 507 respondentov zo Slovenska, 258 mužov (50,9 %) a 249 žien (49,1 %), vo veku od 18 do 65 rokov (M = 42,44; SD = 12,75 %).
Štatistická analýza. Skúmané boli vzťahy medzi mierami efektu jednotlivých metód, zhoda v identifikovaných položkách, zhoda v kategorizácii položiek ako stredne závažne a závažne odlišne fungujúcich a relatívna zhoda v tomto zaradení pred a po purifikácii.
Výsledky. Boli zistené veľmi silné vzťahy medzi jednotlivými metódami, ako aj pomerne vysoká zhoda v identifikovaných odlišne fungujúcich položkách (57,15–100 %) pri podmienke p < 0,05, čo hovorí o pomerne vysokej konzistencii uvedených metód. Nižšia zhoda bola zistená v kategorizácii identifikovaných položiek podľa závažnosti DIF. Problematická sa zdá byť najmä kategorizácia logistickej regresie, pretože zhoda s ostatnými metódami v označení položiek ako stredne závažne až závažne odlišne fungujúcich bola len 14,29–50 %. Zhoda v tomto kritériu medzi Mantel-Haenszelovou procedúrou a SIBTESTom bola 57,15–83,33 %. Skúmanie relatívnej zhody prinieslo podobné zistenia. Štúdia tiež ukázala, že položky, ktoré boli v zhode všetkých použitých metód zaradené do kategórie stredne závažného a závažného DIF, sa nachádzajú vo všetkých troch subškálach.
Obmedzenia štúdie. Limitáciou tejto štúdie je najmä veľkosť a rozmanitosť výskumného súboru, ktorý je pre uskutočnené analýzy dostačujúci, no bolo by vhodné uskutočniť ďalšie výskumy na iných súboroch pre potvrdenie týchto zistení.
Klíčová slova: odlišné fungovanie položiek, Mantel-Haenszel, logistická regresia, SIBTEST, EPQ-R
Michal Kohút, Peter Halama (2017). Uniformné odlišné fungovanie položiek (DIF) u mužov a žien v Eysenckovom osobnostnom dotazníku: porovnanie troch metód analýzy. Československá psychologie, 61(6), 559-574.

Gender uniform dif ferential item functioning (DIF) in Eysenck Personality Questionnaire: comparison of three analysis methods
Objectives. Differential item functioning (DIF) can be assessed through multiple methods based on classical test theory or item response theory. The study is focused on comparing items identified as functioning differentially in males and females by Mantel-Haenszel chi-square procedure, logistic regression and SIBTEST method.
Sample and settings. The sample consists of 507 Slovak respondents, 258 men (50,9 %) and 249 women (49,1 %), aged from 18 to 65 years (M=42,44; SD=12,75).
Statistical analysis. The correlations between effect sizes of individual methods were computed as well as matching percentages in identified DIF items, matching percentages in items categorized as showing moderate and large DIF, and relative matching percentages in categorization of DIF items before and after purification.
Results. The results show strong correlations between individual methods as well as rather good matching percentages in identified DIF items (57,15–100 %), which shows medium to high consistency of these methods. Weaker matching percentages were identified in categorization of items by DIF severity. The categorization for logistic regression seems to be especially problematic, since the matching percentage between logistic regression and other methods in items labelled as moderate and large DIF were only 14,29–50%. The matching percentages between Mantel-Haenszel procedure and SIBTEST were 57,15–83,33%. The relative matching percentages are similar. Items showing moderate or large DIF identified by all three methods are present in all three subscales.
Limitation. The limitation of this study is particularly the size and diversity of the sample, which is sufficient for conducted analysis, but it would be appropriate to carry out further research on other samples to confirm the findings.
Keywords: differential item functioning, Mantel-Haenszel, logistic regression, SIBTEST, EPQ-R