Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 2/2018Obsah:
Výzkumné studie
How Slovak mothers view child vaccination: Focus group analysis
Ako vnímajú slovenské matky očkovanie detí: analýza fókusových skupín
Mária Hatoková, Radomír Masaryk, Mária Túnyiová
Metodické studie
Psychometrické charakteristiky českých verzí vybraných dotazníků generativity: vnitřní konzistence a faktorová struktura
Psychometric characteristics of the Czech versions of selected generativity measures: internal consistency and factor structure
Katarína Millová, Marek Blatný, Iva Poláčková Šolcová, Martin Jelínek
Přehledové studie
Sociálna kognícia u pacientov so schizofréniou
Social cognition in patients with schizophrenia
Michal Hajdúk, Anton Heretik, Miroslava Zimányiová, Dana Krajčovičová, Viera Kořínková, Ján Pečeňák
Psychologická akulturace: teoretické přístupy a metody měření
Psychological acculturation: theoretical approaches and methods for measurement
Petra Chvojková, Martina Hřebíčková
The theory of self-handicapping: forms, influencing factors and measurement
Teorie sebeznevýhodňování: formy, ovlivňující faktory a měření
Lilla Török, Zsolt Péter Szabó