Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 4/2020Obsah:
Výzkumné studie
„Hlas detí” – kvalitatívna analýza názorov detí na rizikové správanie
„Voice of children“ – qualitative analysis of children᾽s views concerning risk behaviour
Zuzana Boberová, Eliška Štefanová, Jaroslava Kopčáková, Tibor Baška, Andrea Madarasová Gecková
Narcismus a psychologický nárok jako prediktory náboženského a duchovního zápasu: zprostředkující účinek náboženských atribucí
Narcissism and psychological entitlement as predictors of religious and spiritual struggle: the mediating effect of religious attributions
Beata Zarzycka, Kamil Tomaka, Katarzina Zając, Klaudia Marek
Osobnostní prediktory generativity v rámci Cloningerova modelu temperamentu a charakteru: rys sebepřesažení predikuje generativní jednání
Personality predictors of generativity within Cloninger’s model of temperament and character: self-transcendence predicts generative action
Marek Blatný, Martin Jelínek, Terezie Osecká
Pracovný stres v rizikových profesiách: osobné zdroje ako mediačné faktory úzkosti a depresie
Occupational stress in risk professions: personal resources as mediators of anxiety and depression
Martina Chylová, Jana Nezkusilová
Metodické studie
Big Five Inventory 2 (BFI-2): Hierarchický model s 15 subškálami
Big Five Inventory 2 (BFI-2): Hierarchical model
Martina Hřebíčková, Martin Jelínek, Petr Květon, Adam Benkovič, Marek Botek, František Sudzina, Christopher J. Soto, Oliver P. John
Česká verze krátké Škály potřeby kognitivního uzavření (NFCS -15-CZ)
Czech version of the Brief Need for Cognitive Closure Scale (NFCS-15-CZ)
Stanislav Ježek, Jan Širůček
Diskuse
Útěk od demokracie? Čtení knihy Hrozba demokracii od Fathali M. Moghaddama
Escape from democracy? Reading the threat to democracy by Fathali M. Moghaddam
Martina Klicperová-Baker
Úvahy
Lesk a bída moderní Open Science: Představení vybraných aspektů
Highs and lows of modern Open Science: An introduction to its selected aspects
Jaroslav Gottfried