Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 6/2011Obsah:
Výzkumné studie
Vplyv charakteristík testových položiek na výkon v teste pomenovania obrázkov u slovensky hovoriacich pacientov s rôznou etiológiou mozgovej patológie
Influence of item characteristics in picture naming test among Slovak speaking patients with various etiologies of cerebral pathology
Veronika Šteňová, Zsolt Cséfalvay
Přehledové studie
Kariérové poradenstvo: súčasný stav a perspektivy
Career counseling: Current status and perspectives
Štefan Vendel
Metodické studie
Cambridžská škála depersonalizace – reliabilita a validita české verze
Reliability and validity of the Czech version of the Cambridge depersonalization scale
Adam Chalupníček, Michal Raszka, Ján Praško, Jiří Kožený
Předběžná sdělení
Osobnostní koreláty životní spokojenosti a sebehodnocení u adolescentů: rodové rozdíly
Adolescent personality correlates of life satisfaction and self-esteem gender differences
Mojmír Snopek, Veronika Hublová, Marek Blatný, Martin Jelínek
Živly jako metaforický popis osobnosti
Elements as a metaphorical personality description
Filip Abramčuk
Diskuze
Kritická analýza konceptu psychospirituální krize
Critical analysis of the concept of spiritual emergency
Jiří Motl