Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 3/2015Obsah:
Výzkumné studie
Zjišťování rizika výskytu kontraproduktivního pracovního chování: lokální souběžná kriteriální validizace Hoganova osobnostního inventáře
Measuring risk of counterproductive work behavior: Local concurrent criterion validity study of Hogan Personality Inventory
Luděk Stehlík
Přehledové studie
Finančné rozhodovanie jednotlivcov: mentálne limity, zvládanie a možnosti optimalizácie
Financial decision making of individuals: mental limits, managing and possibilities of optimization
Viera Bačová
Předběžná sdělení
Současný stav poznání fenoménu důvěry v psychologickém výzkumu
Contemporary state of cognition of the „trust“ phenomenon in psychological research
Marek Kolařík, Drahoslava Rödlová
Pokus o vymedzenie pojmov kognitívny proces, kognitívna funkcia a kognitívna schopnosť
An attempt to delineate the concepts cognitive process, cognitive function, and cognitive ability
Monika Bobáková, Iveta Kovalčíková
Z historie psychologie
Neznámé počátky české sociální psychologie. Otakar Machotka: Úloha nevědomého činitele ve společenském chování
Unknown origins of Czech social psychology. Otakar Machotka: The function of unconscious agents in social behaviour
Zdeněk R. Nešpor (Ed.)