Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 1/2018Obsah:
Výzkumné studie
Individuálne rozdiely v inhibícii presvedčení pri sylogistickom usudzovaní
Individual differences in belief inhibition during syllogistic reasoning
Jakub Šrol
Analýza projevů suicidálního chování u českých adolescentů: rizikové faktory pro suicidální myšlenky, plány a pokusy
Analysis of the displays of suicidal behavior among Czech adolescents: risk factors for suicidal thoughts, plans, and attempts
Jitka Prajsová, Pavla Chomynová, Zuzana Dvořáková, Kateřina Příhodová, Ladislav Csémy
The role of parental acceptance and rejection, trait anxiety and coping with adolescent depression
Role rodičovského přijetí a odmítnutí, rysová úzkost a zvládání adolescentní deprese
Ana Kurtović, Kristina Živković
Metodické studie
Bussův-Perryho dotazník obecné agresivity (BPAQ-SF): národní normy českých adolescentů
Buss/Perry questionnaire of general aggression (BPAQ-SF): National norms of Czech adolescents
Lydie Tišanská, Jiří Kožený
Česká adaptace dotazníku CORE-OM: vybrané psychometrické charakteristiky
Czech adaptation of the CORE-OM: Selected psychometric properties
Dana Juhová, Tomáš Řiháček, Hynek Cígler, Eva Dubovská, Martin Saic, Martin Černý, Jan Dufek, Chris Evans
Přehledové studie
Neuvedomovaná aktivácia cieľov v širšej perspektíve sociálneho primingu
Nonconscious goal activation in the broader perspective of social priming
Pavel Kačmár, Ladislav Lovaš