Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 2/2011Obsah:
Teoretické studie
Podoby a formy aktivní imaginace: návrh konceptuálního rámce
Shapes and forms of active imagination: proposal of conceptual framework
Vladimír Chrz
Výzkumné studie
Kvalita života dětí po léčbě onkologického onemocnění: handicapy i benefity
Quality of life of childhood cancer survivors: handicaps and benefits
Marek Blatný, Tomáš Kepák, Irena Vlčková, Martin Jelínek, Kristína Tóthová, Milán Pilát, Alena Slezáčková, Veronika Sobotková, Kateřina Bartošová, Hana Hrstková, Jaroslav Štěrba
Postoje studentů medicíny k roli empatie v léčebném kontextu: měření, rozdíly z hlediska pohlaví a délky studia
Attitudes of students of medicine toward the role of empathy in medical context: differences by gender and level of medical studies
Jiří Kožený, Lýdie Tišanská
Irena Sobotková, Eva Reiterová, Kateřina Hurníková
Differences between fathers and mothers in the view of family functioning, in life satisfaction and balance between work and family
Rozdíly mezi otci a matkami v pohledu na fungování rodiny, v životní spokojenosti a rovnováze mezi prací a rodinou
Přehledové studie
Psychosociální aspekty stárnutí
Psychosocial aspects of aging
Iva Šolcová
Presnosť, validita a efektívnosť počítačového adaptívneho testovania
Computerized adaptive testing: precision, validity and efficiency
Peter Žitný
Z klinické praxe
Je teorie mentalizace inspirací pro psychoterapii poruch příjmu potravy?
Is mentalization an inspiration for eating disorder psychotherapy?
Jana Kocourková, Jiří Koutek