Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 3/2012Obsah:
Výzkumné studie
Smysl života a deprese u českých seniorů
Meaning in life and depression in Czech elderly
Jiřina Ondrušová, Eva Dragomirecká
Psychosociálny model distresu u jednotlivcov so sclerosis multiplex
Psychosocial model of distress in multiple sclerosis patients
Jana Vindišová
Přehledové studie
Děti po rozvodu svých rodičů – souhrn anglofonních a našich prací
Children in aftermath of divorce – summary of English written and our literature
Josef Pavlát
Kontrola validity kvalitatívnych štúdií – systematický prehľad
Validity control in qualitative studies – the systematic overview
Lea Bodnárová
Předběžná sdělení
Niektoré prediktory agresívneho správania v cestnej doprave
Some predictors of aggressive behavior in road transport
Eva Rošková, Natália Kovácsová
Z klinické praxe
K novým koncepcím ženských sexuálních dysfunkcí a jejich významu pro psychologickou praxi
New conceptions of women sexual dysfunctions and their meaning for psychological practice
Kateřina Hollá, Petr Weiss, Martin Hollý
Úvahy
Odolnost rodiny – přínos Antonovského, Walshové, spirituální faktory, nové souvislosti
Family resilience – contribution of Antonovsky, Walsh, spiritual factors, new contexts
Michal Tesař
Z historie
Marie Jahodová a její úsilí o spravedlivý svět
Marie Jahoda and her effort for justworld
Božena Buchtová