Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 5/2017Obsah:
Výzkumné studie
Co se děje během procesu seberegu - lace zaměřené na cíl? Systematické měření objektivních a sdělovaných účinků intervence zesilující seberegulaci
What happens during the process of goal-oriented self-regulation? Systematic measure of the objective and self-reported effects of the self-regulation enhancing intervention
Michał Łukasz Szulawski, Magdalena Marszał-Wiśniewska
Postoje k členským skupinám versus nečlenským skupinám jako jedinečné rozlišení mezi politickou důvěrou a zobecněnou sociální důvěrou: výzkum etnicky rozmanité mládeže v ČR
Attitudes toward ingroups versus outgroups as unique distinctions between political trust and generalized social trust: A study of ethnically diverse youth in the Czech Republic
Tomo Umemura
Metodické studie
Ověření psychometrických vlastností české adaptace Škály závislosti na hraní videoher pro adolescenty
Evaluation of psychometric character - istics of Czech adaptation of the Game Addiction Scale for adolescents
Martin Jelínek, Petr Květon
Stručný dotazník dětského slovníku: vývoj a normy nástroje pro screening vývoje jazyka v raném věku
Short inventory of child vocabulary: the development and norms of a screening tool for language development in early age
Filip Smolík, Ilona Bytešníková
Metodické studie
Fidelita: klíčové pojmy, metody a příklad aplikace v praxi
Fiedlity: Key concepts, methods, and example of application in practice
Lucie Jurystová, Oľga Orosová, Roman Gabrhelík
Předběžná sdělení
Copingové strategie u českých pacientek s karcinomem prsu
Coping strategies among female Czech breast cancer patients
Hana Peterková, Hana Zamastilová, Kateřina Skřivanová, Dagmar Brančíková, Lydia Temoshok
Diskuse
O význame p-hodnôt: reflexia na silnejúcu kritiku testov významnosti
On the meaning of p-values: criticism of significance tests revisited
Ivan Ropovik