Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 6/2018Obsah:
Výzkumné studie
Rozdíly v soucitu se sebou a ve studu u pacientů s úzkostnými poruchami, pacientů s depresivními poruchami a u zdravých kontrol
Differences in self-compassion and shame in patients with anxiety disorders, patients with depressive disorders and healthy controls
Jan Benda, Pavel Kadlečík, Marika Loskotová
Pohotovost k agresivnímu chování u adolescentů umístěných v nápravných zařízeních
Disposition to aggressive behavior of incarcerated adolescents
Lýdie Tišanská, Jiří Kožený
Metodické studie
Overenie psychometrických vlastností slovenskej verzie dotazníka PSS-10 (Perceived Stress Scale) na súbore pomáhajúcich profesionálov
Verification of psychometric properties of the Slovak version of the PSS-10 questionnaire (Perceived Stress Scale) on the sample of helping professionals
Beáta Ráczová, Monika Hricová, Soňa Lovašová
Konfirmačná faktorová analýza slovenskej verzie Škály profesijnej kvality života (ProQOL)
A confirmatory factor analysis of the Slovak version of the Professional quality of life scale (ProQOL)
Miroslava Köverová
Tools for measuring individual mindfulness in organizations: Assessment and comparison
Nástroje měření individuální všímavosti v organizacích: posouzení a srovnání
Eva Gatarik, Peter Kelemen
Česká verze škály zvídavosti vůči sobě (SCAI-CZ) a její využití u adolescentů: pilotní aplikace, základní psychometrické vlastnosti a normy
Czech version of the Self-Curiosity Attitude-Interest Scale (SCIS), and its use in adolescents: pilot applications, psychometric properties and normative study
Martina Friedlová, Martin Lečbych, Daniel Dostál, Martin Dolejš, Jaroslava Suchá, Filippo Aschieri
Předběžná sdělení
A comparison of verbal and sensory presentation methods in measuring crossmodal correspondence within a semantic-based approach
Srovnání metod verbální a smyslové prezentace při měření vícemodální shody v rámci sémanticky založeného přístupu
Ivana Pedović, Marina Stosić
Úvahy
Gerotranscendence: jiný pohled na stáří
Gerotranscendence: a different view of old age
Iva Šolcová