Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 2/2019Obsah:
Výzkumné studie
Šikana mezi adolescenty v nápravném zařízení: vztah k obecné agresivitě
Bullying among incarcerated adolescents: relation to general aggression
Lýdie Tišanská, Jiří Kožený
Šikana na pracovišti: modely empirického odhadu výskytu a psychologických problémů viktimizace na vzorku pracujících v České republice
Workplace bullying: Models of empirical estimation of the incidence and the psychological problems of victimization on a sample of employees in the Czech Republic
Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj, Simona Dobešová Cakirpaloglu, Martin Zielina, Ondřej Slavíček
Vzťah medzi mierou prenatálneho vystavenia testosterónu a schopnosťou empatizácie u mladých ľudí vo veku 19 až 28 rokov narodených na Slovensku
The relationship between the levels of prenatal testosterone and the ability to empathize in the group of young people born in Slovakia
Tomáš Senko, Simona Drobná, Martin Mokošák, Lucia Olexová, Lucia Kršková
Metodické studie
NEO osobnostní inventář 3: Základní psychometrické charakteristiky české verze NEO-PI-3
The NEO Personality Inventory 3: Basic psychometric properties of the Czech version of the NEO-PI-3
Martina Hřebíčková, Martin Jelínek
Psychometrická analýza Škály prožitků viny a zahanbení (Guilt and Shame Experience Scale, GSES)
Psychometric analysis of the Guilt and Shame Experience Scale (GSES )
Klára Maliňáková, Alena Černá, Jana Fürstová, Ivo Čermák, Radek Trnka, Peter Tavel
Psychometrické vlastnosti slovenskej verzie dotazníka Proactive Coping Inventory: konštruktová validita a vnútorná konzistencia
Psychometric properties of Slovak version of Proactive Coping Inventory: Construct validity and internal consistency
Tomáš Sollár, Andrea Solgajová, Martina Romanová, Miriama Hudáková, Ivan Slaměník
Přehledové studie
Vývoj vazby k blízkým osobám od raného dětství do dospělosti: přehledová studie o vazbové hierarchii
Development of multiple attachment relationships from infancy to adulthood: A review of attachment hierarchy
Tomo Umemura, Lenka Lacinová, Eliška Horská, Lenka Pivodová
Přehledové studie
Teória vzťahovej väzby a nešpecifické zápalové ochorenia čreva
Attachment theory and inflammatory bowel disease
Hana Bednaříková, Natália Kaščáková, Zuzana Zelinková, Peter Tavel