Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 4/2011Obsah:
Výzkumné studie
Osobní pohoda a její vybrané souvislosti u souboru zdravotních sester
Well-being and its selected psychosocial and behavioural variables in a sample of nurses
Radomila Drozdová, Vladimír Kebza
Prieskum suicidálneho správania v období dospievania
Survey of suicidal behavior in adolescence
Martina Chylová, Eva Pálová, Milana Kovaničová, Dagmar Breznoščáková
Přehledové studie
Od tradiční kariéry k současným kariérním koncepcím
From traditional career to contemporary career conceptions
Iva Kirovová
Mobbing ve vysokoškolském prostředí: zkušenosti ze zahraničního výzkumu
Mobbing in higher education: an overview of international research
Kateřina Zábrodská
Stabilita, zmena a vývin záujmov
Stability, change and development of interests
Marcel Martončik
Metodické studie
ZTPI – Zimbardův dotazník časové perspektivy
ZTPI – Zimbardo Time Perspective Inventory – Czech validization study
Kateřina Lukavská, Martina Klicperová-Baker, Jiří Lukavský, Philip G. Zimbardo
Úvahy
Metodologické poznámky k longitudinálním studiím
Methodological remarks to longitudinal studies
Iva Šolcová