Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 6/2019Obsah:
Teoretické studie
Metaforizace jako reautorizace zkušenosti
Metaphorization as a reauthorization of experience
Vladimír Chrz, Ivo Čermák, Petr Štěpánek, Jana Schmidtová
Metodické studie
Validizace české verze sebeposuzovacího dotazníku duševních prožitků (CAPE )
Validation of the Czech version of the Community Assessment of Psychic Experiences (CAPE)
Barbora Keřková, Zorka Martínková
Přehledové studie
Religiozita, spiritualita a stáří: teorie a výzkumy
Religiosity, spirituality and old age: Theory and research
Rafał Marciniak, Kateřina Sheardová, Tatiana Sedláková, Martin Vyhnálek, Jakub Hort
Předběžná sdělení
Vnímání obrazů založené na množství informací ve světle Martindalovy teorie
Perception of paintings based on the amount of information in the light of Martindale’s theory
Nebojša Milićević, Ana Jovančević
Z klinické praxe
Znalost zvláštností pacienta: důležitý předpoklad individualizované péče
Knowing of patient: an important prerequisite for individualized care
Jiří Mareš
Z historie
Pavel Machotka: Život a dílo
Pavel Machotka: His life and work
Ivo Čermák
Autobiografické záznamy o vývoji oboru klinická psychologie v ČR
Autobiographic records on develo - pment of clinical psychology in the Czech Republic
Jan Srnec
Diskuse
Psychologie demokracie a politická korektnost: role slušnosti a centrismu při řešení dilematu mezi svobodou a rovností
Psychology of democracy and political correctness (PC): The role of civility and centrism in solving the dilemma between freedom and equality
Martina Klicperová-Baker