Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 2/2013Obsah:
Teoretické studie
Mentální stavy: Funkce jejich pojetí v identifikaci paradigmat současné kognitivní psychologie

Miluše Sedláková
Výzkumné studie
Pravidla projevu primárních emocí v sociálních interakcích
Display rules of basic emotions in the social interactions
Iva Poláčková Šolcová, David Matsumoto
Přehledové studie
Prožitek vdovství u starších lidí
Experience of widowhood in elderly people
Lenka Pauknerová, Ivo Čermák
Súčasné trendy vo výskume zvládania
Contemporary trends in coping with stress research
Monika Vavricová
Předběžná sdělení
Rasismus? Postoje? Ideologie? K determinantám etnických stereotypů
Racism? Attitudes? Ideology? To determinants of ethnic stereotypes
Karel Hnilica, Lia Radová
Meranie kvality života: analýza nástrojov z aspektu ich teoretických východísk
Quality of life measurement: Analysis of instruments from their theoretical starting points
Nikoleta Izdencyová
Psychologické aspekty domácí přípravy v prvních dvou letech školní docházky
Psychological aspects of home preparation during the first two years of school attendance
Lenka Šulová, Michaela Škrábová
Z klinické praxe
Rodiče po rozvodu – přehled literatury o porozvodové adaptaci
Parrents in aftermath of divorce – review of writings on post-divorce adaptation
Josef Pavlát
Kontroverze v pojetí ADHD – vyhraněné postoje nebo spolupráce?
ADHD as a source of controversy – unambiguous attitudes or cooperation?
Iva Dudová, Jana Kocourková