Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 5/2018Obsah:
Teoretické studie
Za rigorózní terminologizaci českého obecněpsychologického pojmosloví
Towards a rigorous delimitation of Czech terminology in general psychology
Ondřej Bezdíček
Výzkumné studie
Sklon k agresivnímu chování: srovnání institucionalizovaných adolescentů s poruchami chování s adolescenty žijícími v rodinách
Proclivity to aggressive behavior: Comparing institutionalized adolescents with behavior disorders with teenagers living with their families
Jiří Kožený, Lydie Tišanská
Personality traits and defending victims of bullying: Agreeableness, neuroticism and extraversion matter
Personality traits and defending victims of bullying: Agreeableness, neuroticism and extraversion matter
Pavlína Janošová, Lenka Kollerová, Petr Soukup
Starostlivosť o seba ako prediktor negatívnych a pozitívnych dôsledkov vykonávania pomáhajúcich profesií
Self-care as a predictor of negative and positive consequences of practicing helping professions
Margita Mesárošová, Ladislav Lovaš, Beáta Ráczová, Miroslava Köverová, Monika Hricová, Soňa Lovašová, Jana Nezkusilová, Vladimír Lichner, Magdaléna Halachová
Metodické studie
Inventář geriatrické úzkosti (GAI) a jeho zkrácená verze GAI-SF: česká normativní studie
Geriatric Anxiety Inventory (GAI) and its short form GAI-SF: Czech normative study
Radek Heissler, Miloslav Kopeček, Nancy A. Pachana, Vanda Franková, Hana Štěpánková Georgi
Frankfurtská škála potíží – některé psychometrické charakteristiky české verze
Frankfurt Complaint Questionnaire – some psychometric characteristics of the Czech version
Eva Kuhnová, Ondřej Pěč, Eva Dragomirecká, Jana Pěčová, Pavla Šelepová
Předběžná sdělení
Empowered and satisfied: relationship between empowerment, temporal life satisfaction and time perspective
Zmocnění a spokojení: vztah mezi zmocněním, současnou životní spokojeností a časovou perspektivou
Oliwia Maciantowicz, Joanna Witowska, Katarzyna Sass-Stańczak
Impulzivita ako prediktor rizikového správania adolescentov
Impulsivity predicting adolescent risk behaviour
Michal Čerešník, Robert Tomšík, Martin Dolejš, Jaroslava Suchá
Navazování vážného vztahu v pozdním věku: představy a obavy
Establishing serious partner relationship in late life: ideas and worries
Anna Ševčíková, Jana Lichá, Kateřina Škařupová