Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 2/2020Obsah:
Teoretické studie
Tělesné pocity a duševní obrana. Upřesnění Gendlinova pojmu pociťovaný smysl
Bodily feelings and psychological defence. A specification of Gendlin’s concept of felt sense
Jan Puc
Metodické studie
Latentná analýza tried: škála rizikového správania žiaka
Latent class analysis of the pupil risk behavior scale
Martin Hulin, Martin Kanovský, Miroslav Kurečko
Psychometrické vlastnosti CSIV u české populace
Psychometric properties of CSIV (Circumplex Scales of Interpersonal Values) in the Czech population
Pavel Oulovský, Michaela Košová, Robin Kopecký, Kenneth D. Locke
Dotazník designu pracovní pozice (WDQ): validační studie českého překladu
Work Design Questionnaire (WDQ): validation study of the Czech version
Jakub Procházka, Kateřina Bílovská, Adam Ťápal, Martina Fejfarová, Martin Vaculík
Přehledové studie
Ako skúmať sklon k sebapotvrdzovaniu?
How to examine confirmation bias?
Daša Vedejová, Vladimíra Čavojová
Charakteristiky, indikátory kvality a dynamika formálních mentorských vztahů: Revize teoretického modelu J. E. Rhodesové
Characteristics, quality features and dynamics in formal youth mentoring relationships: the Rhodes model revisited
Tereza Brumovská, Gabriela Seidlová Málková
Nekonzistentní pohled na konzistenci odpovídání
Inconsistent take on the response consistency
Barbora Balková, Marek Preiss, Veronika Juríčková
Změny prožívání self jako endofenotyp schizofrenie – přehledová studie
Self-disorders as a schizophrenia endophenotype – a review
Eva Kozáková, Petra Šustová, Filip Španiel, Pavel Mohr
Předběžná sdělení
Krátkodobá online Súcitná intervencia založená na Programe Vnímavého sebasúcitu
Short online Compassionate Intervention based on Mindful Self-Compassion Program
Júlia Halamová, Martin Kanovský, Kristína Jakubcová, Nuriye Kupeli