Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 2/2003Obsah:
Výzkumné studie
Současný výskyt epilepsie zhoršuje některé příznaky poruch autistického spektra

Kulísek, Robert - Hrdlička, Michal - Propper, Lukáš - Komárek, Vladimír - Zumrová, Alena - Faladová, Ludvika - Blatný, Marek - Urbánek, Tomáš
Gramatický rod a řečová produkce v mateřském a cizím jazyce

Bordag, Denisa
Přehledové studie
Diskurzy homosexuality a vývin sexuálnej identity

Červenková, Ivana - Bianchi, Gabriel
Metodické studie
Dotazník sociální opory - MOS: Vnitřní struktura nástroje

Kožený, Jiří - Tišanská, Lýdie
Předběžná sdělení
Komunikace adolescentů v prostředí internetu

Šmahel, David
Percipovanie školy, učenia sa a prevencie drogových závislostí - protektívny/rizikový faktor v prevencii drogových závislostí

Orosová, Oåga - Salonna, Ferdinand
Z historie
Eleanor Gibsonová (*7.12.1910 - +30.12.2002)

Šikl, Radovan
Diskuse
K posuzování možnosti resocializace pachatelů násilné trestné činnosti

Pavlát, Josef