Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 4/2015Obsah:
Teoretické studie
Příspěvek k teorii afektivních procesů
A contribution to the theory of affective processes
Iva Poláčková Šolcová, Radek Trnka
Výzkumné studie
Vztah rodiny a životní spokojenosti dětí
The relation of family and life satisfaction of Czech children
Lenka Hodačová, Eva Čermáková, Jindra Šmejkalová, Eva Hlaváčková, Michal Kalman
Metodické studie
Longitudinální výzkum inteligence: Reanalýza dat výzkumu prof. Konečného

Lída Osecká
Přehledové studie
Kriminální myšlení: teoretická a terminologická východiska
Criminal thinking: theoretical and terminological bases
Petra Faridová
Sociální opora u dětí a dospívajících po léčbě onkologického onemocnění
Social support in children and adolescents after oncological disease treatment
Tereza Blažková, Veronika Koutná
Předběžná sdělení
Všímavost a subjektivní spokojenost: zprostředkující role kompetence zvládání
Mindfulness and subjective happiness: The mediating role of coping competence
Ümran Akın, Ahmet Akın
Overenie reliability a faktorovej validity slovenskej verzie dotazníka Toronto alexithymia scale-20 (TAS-20) na súbore slovenských študentiek
The evaluation of the reliability and the factor validity of the Slovak version of the questionnaire Toronto alexithymia scale-20 (TAS-20) on the sample of Slovak female students
Veronika Látalová, Ľubor Pilárik