Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 3/2016Obsah:
Výzkumné studie
Specifické procedurální výukové obtíže jako možná příčina dyslexie
Specific procedural learning difficulties as a possible explanation of dyslexia
Lenka Krejčová, Luděk Stehlík, Zuzana Bodnárová
Výzkumná studie
Čítanie a alexia u slovensky hovoriacich pacientov s Alzheimerovou chorobou
Reading and alexia in patients with Alzheimer,s disease
Júlia Čunderlíková, Jana Marková, Mária Králová, Zsolt Cséfalvay
Štruktúra jazykovo-kognitívnych schopností u detí s narušeným vývinom reči predškolského veku
The structure of language-cognitive abilities in children with specific language impairment in pre-school age
Ivana Miklošová, Marína Mikulajová, Martin Jakubek
Výzkumné studie
Normatívne presvedčenia, postoje ku konzumácii alkoholu a konzumácia alkoholu u slovenských vysokoškolákov
Normative beliefs, attitude toward alcohol use and alcohol use among Slovak university students
Monika Brutovská, Oľga Orosová, Ondrej Kalina
Metodické studie
Faktorová validita a reliabilita slovenskej verzie FACES IV u adolescentov
Factorial validity and reliability of the Slovak version of the F ACES IV in adolescents
Gabriela Šeboková, Erika Jurišová, Marta Popelková, Jana Uhláriková, Marta Zaťková
Přehledové studie
Rodičovský konflikt a adaptační potíže dětí: význam komunikace s dítětem po konfliktu
Parental conflict and adaptation problems in children: the meaning of communication with a child after the conflict
Martina Kotková, Lenka Lacinová
Diskuse
Všímavosť ako metóda rozvoja racionality?
Mindfulness as a method of development of rationality?
Marek Jurkovič