Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel/fax 222 221 652
Aktuální číslo | Vyhledávání | Archiv | Redakční rada | Předplatné | Informace pro přispěvatele

 

     Aktuální číslo: 2
     ročník LXI, 2018Obsah:
Výzkumné studie
Ako vnímajú slovenské matky očkovanie detí: analýza fókusových skupín
How Slovak mothers view child vaccination: Focus group analysis
Mária Hatoková, Radomír Masaryk, Mária Túnyiová
Metodické studie
Psychometrické charakteristiky českých verzí vybraných dotazníků generativity: vnitřní konzistence a faktorová struktura
Psychometric characteristics of the Czech versions of selected generativity measures: internal consistency and factor structure
Katarína Millová, Marek Blatný, Iva Poláčková Šolcová, Martin Jelínek
Přehledové studie
Sociálna kognícia u pacientov so schizofréniou
Social cognition in patients with schizophrenia
Michal Hajdúk, Anton Heretik, Miroslava Zimányiová, Dana Krajčovičová, Viera Kořínková, Ján Pečeňák
Psychologická akulturace: teoretické přístupy a metody měření
Psychological acculturation: theoretical approaches and methods for measurement
Petra Chvojková, Martina Hřebíčková
Teorie sebeznevýhodňování: formy, ovlivňující faktory a měření
The theory of self-handicapping: forms, influencing factors and measurement
Lilla Török, Zsolt Péter Szabó