Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel. 222 221 652

 

Československá psychologie č. 1/2016Obsah:
Výzkumné studie
Raná maladaptivní schémata u jednotlivců náchylných k psychosomatickým onemocněním
Early maladaptive schemas among psychosomatic prone individuals
Damjana Panić, Tatjana Stefanović Stanojević, Marina Hadži Pešić
Dimenzie kultúry: prípad odľahlých hodnôt Slovenska v Hofstedeho výskume
Dimensions of culture: The case of Slovakia as an outlier in Hofstede’s research
Jana Bašnáková, Ivan Brezina, Radomír Masaryk
Subklinická paranoja a jej vzťah k emočnému distresu a vzťahovej väzbe
Subclinical paranoia and its relation to emotional distress and adult attachment
Michal Hajdúk, Anton Heretik jr.
Záväzok k organizácii vo vzťahu k organizačnému občianskemu správaniu a úmyslu zotrvať v organizácii
Organizational commitment in relation with organizational citizenship behavior and intention to remain in organization
Milica Schraggeová, Eva Rošková
Přehledové studie
Paradoxy psychologického zážitku komunity
Paradoxes of psychological sense of community
Julia Halamová
Předběžná sdělení
Vztah mezi dětským temperamentem, styly rodinné výchovy a odolností v dospělém věku
Relation of toddler temperament and perceived parenting styles to adult resilience
Iva Šolcová, Marek Blatný, Martin Jelínek, Vladimír Kebza
Možnosti využití Tematicko-apercepčního testu při diagnostice sociální kognice u osob se schizofrenií
Possibilities of use of Thematic Apperception Test in diagnostics of social cognition in people with schizophrenia
Kristýna Hosáková, Martin Lečbych
Subjektivně vnímaná kvalita života dospívajících a mladých dospělých po léčbě Dětského onkologického onemocnění v dlouhodobé perspektivě: předběžné výsledky longitudinální studie QOLOP
Subjective quality of life of adolescent and young adult survi - vors of childhood cancer in long term perspective: Preliminary results of longitudinal study QOLOP
Marek Blatný, Martin Jelínek, Tomáš Kepák
Z klinické praxe
Souvisí poruchy příjmu potravy s poruchami autistického spektra?
Are eating disorders connected to disorders of autistic spectrum?
Jana Kocourková, Iva Dudová, Jiří Koutek